Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

21 Νοε 2023

ΣτΕ 1643/2023 Τμ.Γ: Σύμφωνος με το Σύνταγμα & την ΕΣΔΑ ο αποκλεισμός υποψηφίων με δυσλεξία από την εισαγωγή σε παραγωγικές σχολές των ΕΔ, της ΕΛΑΣ & του ΠΣ

Οι αιτούντες επιδιώκουν την ακύρωση των: α) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών, μεταξύ άλλων, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, β) απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, γ) απόφασης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στην Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος, κατά το μέρος που οι πιο πάνω προκηρύξεις προβλέπουν ότι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 11/2014 απαιτήσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαίτηση να μην πάσχουν από μαθησιακές δυσκολίες με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία και δ) πίνακα με τίτλο «Υγειονομικά Αποτελέσματα Ομάδας 303» της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής. Αν και ο πίνακας της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής συνιστά ατομική διοικητική πράξη και, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του πιο πάνω πίνακα, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το Δικαστήριο έκρινε, καθότι με την υπό κρίση αίτηση αμφισβητείται αρχικώς η νομιμότητα των προσβαλλόμενων κανονιστικών αποφάσεων, τη συνδρομή νομίμου λόγου, συνιστάμενου στη σπουδαιότητα των τιθέμενων ζητημάτων, που αφορούν στη συνταγματικότητα της συμπερίληψης των μαθησιακών διαταραχών με έναρξη στην παιδική ηλικία μεταξύ των παθήσεων που απαγορεύουν την πρόσβαση στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Από τις σχετικές διατάξεις νόμου συνάγεται ότι η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται από τους εκτελεστικούς του άρθρου 45 του Συντάγματος νόμους, συνίσταται στη διασφάλιση της εθνικής άμυνας, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η προστασία των Ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, σκοπών, δηλαδή, που, ως εκ της φύσεώς τους, συνάπτονται άμεσα με την ίδια την κρατική υπόσταση. Περαιτέρω, η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, από την άποψη του σκοπού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της οργάνωσης των σπουδών και των υποχρεώσεων των σπουδαστών που εισάγονται σε αυτές, οι μεν Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τελούν προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 16 § 5 του Συντάγματος, οι δε Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας και Αστυφυλάκων τελούν προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 16 § 7 του Συντάγματος. Μεταξύ των προσόντων, που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, περιλαμβάνεται η υγεία και η άρτια σωματική διάπλαση, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014. Συνεπώς, η απαίτηση που εισάγεται με τον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014, όπως οι υποψήφιοι για τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να μην παρουσιάζουν διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, τελεί σε συνάφεια με τα καθήκοντα που οι ως άνω θα κληθούν να εκτελέσουν μετά την αποφοίτησή τους από τις οικείες παραγωγικές σχολές, δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και δεν είναι προδήλως απρόσφορη ή μη αναγκαία για την επίτευξη των τιθέμενων σκοπών, δεν παραβιάζει δε τη διάταξη του άρθρου 5 § 1 ή του άρθρου 21 § 6 του Συντάγματος, ούτε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Επιπρόσθετα, ο αποκλεισμός των ατόμων με δυσλεξία από την πρόσβαση στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εμπίπτει μεν στην έννοια της διάκρισης λόγω «άλλης κατάστασης» του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ, δεν συνιστά όμως αδικαιολόγητη διάκριση των πιο πάνω ατόμων όσον αφορά το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, που προστατεύεται από το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, διότι το μέτρο αυτό, ληφθέν στο πλαίσιο της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ στο κράτος να επιβάλει κριτήρια επιλογής για την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τελεί σε εύλογη σχέση αναλογικότητας προς τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, ήτοι τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του αξιόμαχου των επίδικων σωμάτων. Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με τον αποκλεισμό των ατόμων με δυσλεξία από την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η διάκριση δικαιολογείται βάσει του άρθρου 4 § 1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Η συμπερίληψη δε της δυσλεξίας μεταξύ των διαταραχών που αποκλείουν την πρόσβαση των ατόμων που πάσχουν από αυτήν στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αποβλέπει στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πιο πάνω σωμάτων ασφαλείας, που λόγω των αποστολών των σωμάτων αυτών, συνιστούν θεμιτούς σκοπούς, κατά την έννοια του άρθρου 4 § 1 της Οδηγίας. Τέλος, η διενεργηθείσα, δυνάμει του άρθρου 4 § 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία (διαταραχές της μάθησης) των υποψηφίων για εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, η οποία οδηγεί σε διορισμό στο Δημόσιο, κρίθηκε απαραίτητη και επιτρεπτή για τη διακρίβωση μη ύπαρξης μαθησιακής διαταραχής με έναρξη στην παιδική ηλικία. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση (Μειοψ.).

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1643/2023 Τμ.Γ - Πλήρες κείμενο