Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Οκτ 2023

ΣτΕ 1347/2023 Τμ.ΣΤ: Νόμιμη η απόρριψη από την ΕΑΑΔΗΣΥ προδικαστικής προσφυγής διαγωνιζόμενης εταιρείας κατά αποκλεισμού της από διαγωνιστική διαδικασία

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η αναστολή εκτέλεσης και η ακύρωση: α) της .../2023 αποφάσεως της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με την οποία απορρίφθηκε προδικαστική προσφυγή της αιτούσας κατά της .../2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και β) της ανωτέρω .../2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε η αιτούσα, στο πλαίσιο διενεργείας διαγωνισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την αποδοχή τεσσάρων (4) Αιτήσεων Προεπιλογής και τη μη αποδοχή των υπολοίπων, μεταξύ των οποίων και της αιτούσας. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι η αιτούσα, ενώ στηρίζεται στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της ελληνικής θυγατρικής της εταιρείας «…» για την κατασκευή του Εξοπλισμού Πεδίου, παρέλειψε να δηλώσει την εταιρεία αυτή, ως υπεργολάβο που θα αναλάβει την εν λόγω κατασκευή. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε με την .../22.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά της οποίας και κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση προεπιλογής της, η αιτούσα άσκησε την από 4.1.2023 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία απορρίφθηκε με την .../2023 απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον η προαναφερόμενη ελληνική εταιρεία αποτελούσε υποχρεωτικά υπεργολάβο, από τη στιγμή που δηλώθηκε από την αιτούσα ως τρίτος φορέας δανείζων εμπειρία, θα έπρεπε να δηλωθεί και ως υπεργολάβος της για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης και, ταυτοχρόνως, θα έπρεπε να δηλωθεί το ποσοστό υπεργολαβίας που αναλογεί στο τμήμα αυτό. Ωστόσο, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η αιτούσα, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η θυγατρική εταιρεία, δηλώθηκε ότι η τελευταία πρόκειται να αναλάβει με υπεργολαβία την εκτέλεση εργασιών, όπως, σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν, απαιτείτο. Αντιθέτως, η αιτούσα όχι μόνο δεν δήλωσε την ανωτέρω εταιρεία ως υπεργολάβο της, αλλά, απαντώντας «Ο» (μηδέν) στην ερώτηση της Ενότητας Γ του Μέρους IV΄ του Ε.Ε.Ε.Σ. περί του ποσοστού εργολαβίας, δήλωσε ρητώς, με τον τρόπο αυτόν, ότι δεν θα ανέθετε υπεργολαβικά στην ελληνική εταιρεία την εκτέλεση οιουδήποτε τμήματος της σύμβασης. Η απάντηση αυτή (μηδέν) είναι κατά το εξ αντικειμένου νόημά της σαφής και κατηγορηματική, και δεν αφήνει περιθώριο για άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίστηκε η αιτούσα σχετικά με την έννοια της απάντησής της απορρίφθηκαν ως αβάσιμα. Εξάλλου, ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι είχε συμπληρώσει νομίμως το Ε.Ε.Ε.Σ., διότι αρκούσε -κατά την άποψή της- ότι είχε δηλώσει την ελληνική εταιρεία ως δανειοπάροχο τεχνικής ικανότητας, στην ερώτηση της Ενότητας Γ΄ του Μέρους ΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ. (περί στήριξης στις ικανότητες άλλων οντοτήτων για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής), απορρίφθηκε ως αβάσιμος, διότι, εφόσον είχε απαντήσει καταφατικά στην βασική ερώτηση, ακολούθως είχε αυτοτελή υποχρέωση να απαντήσει στην επόμενη, ειδική και σαφή (υπο)ερώτηση της Ενότητας Γ΄ του Μέρους IV του Ε.Ε.Ε.Σ., ώστε να είναι πλήρης και σαφής η περί υπεργολαβίας δήλωση και νομίμως συμπληρωμένο το Ε.Ε.Ε.Σ.. Περαιτέρω, δεδομένου δε ότι η ευθύνη για την υποβολή της αίτησης προεπιλογής, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με τα οικεία κριτήρια επιλογής, ανήκει στον κάθε συμμετέχοντα - αιτούντα οικονομικό φορέα, εάν η αιτούσα είχε αμφιβολία, ως ισχυριζόταν, ως προς τα στοιχεία που έπρεπε να υποβάλει ή ως προς την ερμηνεία όρων της Πρόσκλησης, είχε τη δυνατότητα είτε να ζητήσει σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον αναθέτοντα φορέα, όπως έπραξαν – άλλωστε - άλλοι συνυποψήφιοί της φορείς, υποβάλλοντας ερωτήσεις επί των οποίων και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις, είτε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα των σχετικών όρων της Πρόσκλησης και να προσβάλει αυτούς επικαίρως με προδικαστική προσφυγή, είτε να διευκρινίσει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέσχε με το Ε.Ε.Ε.Σ. με σχετική συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα ανέγραφε ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ε.Ε.Ε.Σ. και θα την υπέβαλε μαζί με αυτό. Επιπλέον, ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το ποσοστό υπεργολαβίας, λόγω ελλείψεως προϋπολογισμού της προς σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, κρίθηκε αβάσιμος, και διότι η υπεργολαβία, κατά την έννοια του άρθρου 287 του ν. 4412/2016, αφορά σε εκτέλεση τμήματος της σύμβασης που ανατίθεται υπό την μορφή αυτή σε τρίτους, δηλαδή, εν προκειμένω, αφορά στην παραγωγή των υπό προμήθεια προϊόντων και δεν συνδέεται με οικονομικό αντικείμενο. Σημειωτέον δε ότι οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εταιρείες κατονόμασαν έναν ή περισσότερους εργολάβους που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν και δήλωσαν το ποσοστό ή τα ποσοστά υπεργολαβίας, τα οποία προσδιόρισαν κατ’ εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της Α΄ φάσης του διαγωνισμού. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση απορρίφθηκε.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1347/2023 Τμ.ΣΤ - Πλήρες κείμενο