Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Σεπ 2022

ΣτΕ 1315/2022 Τμ.Γ: Μη νόμιμη χορήγηση τμήματος αδείας ανατροφής τέκνου νεοδιόριστης εκπαιδευτικού κατ’ επίκληση ανίσχυρης εγκυκλίου

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση: α) της 108357/Ε3/21.8.2020 πράξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα τη «χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό», κατά το μέρος που με την πράξη αυτή, η οποία εκδόθηκε υπό τον τύπο ερμηνευτικής εγκυκλίου, προβλέφθηκε ότι εκπαιδευτικός που κατά την ημερομηνία διορισμού του έχει τέκνο κάτω των δύο ετών δικαιούται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής με αποδοχές, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά, με βάση το χρονικό διάστημα που θα ελάμβανε αυτός μειωμένο ωράριο μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των δύο ετών (24 μηνών) του τέκνου του, και β) της Φ.12/10905/ΑΔ/8/26.8.2021 πράξης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κατά το μέρος που χορηγήθηκε με αυτήν στην αιτούσα, νεοδιόριστη εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άδεια ανατροφής με αποδοχές διάρκειας τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών αντί πλήρους εννεάμηνης άδειας, κατ’ επίκληση της ανωτέρω υπό στοιχείο α’ πράξης. Η ως άνω 108357/Ε3/21.8.2020 πράξη ακυρώθηκε μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης με την 2367/2021 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του Δικαστηρίου, κατ’ αποδοχή αιτήσεως ακυρώσεως άλλης εκπαιδευτικού. Με την απόφαση αυτή κρίθηκαν, ειδικότερα, τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 2721/1999, γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να λάβει για την ανατροφή του τέκνου του τις προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό διευκολύνσεις, δηλαδή μειωμένο διδακτικό ωράριο και απαλλαγή από πρόσθετες υπηρεσίες, ή, εναλλακτικώς, την κατ’ άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007 ειδική άδεια ανατροφής με αποδοχές, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών (και, πάντως, μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο το απώτατο ηλικιακό όριο των τεσσάρων ετών). Για τη χορήγηση, εξάλλου, της άδειας αυτής τίθενται ως μόνες προϋποθέσεις αφενός ότι το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, το τέταρτο έτος της ηλικίας του και αφετέρου ότι δεν έχει γίνει χρήση, για την ανατροφή του ίδιου τέκνου, των εναλλακτικώς προβλεπόμενων διευκολύνσεων. Επομένως, εκπαιδευτικός με τέκνο μικρότερο των δύο ετών κατά τον διορισμό του μπορεί να επιλέξει, βάσει των ιδιαίτερων οικογενειακών αναγκών του, είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο του την ηλικία των δύο ετών είτε τη λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής. Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, η οποία θα εξαρτούσε τη λήψη της ειδικής άδειας ανατροφής με αποδοχές από τη θεμελίωση δικαιώματος μειωμένου ωραρίου, με συνέπεια γονέας εκπαιδευτικός να λαμβάνει άδεια αναλογικώς μειωμένη για τέκνο μικρότερο των δύο ετών κατά τον χρόνο αυτό, θα οδηγούσε, κατά τα κριθέντα από το Δικαστήριο, σε καταστρατήγηση των διατάξεων της οδηγίας 2010/18/ΕΕ Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC. Με την ίδια απόφαση κρίθηκε, περαιτέρω, ότι, με τα ανωτέρω δεδομένα, η ένδικη 108357/Ε3/21.8.2020 πράξη δεν απέδιδε ισχύον δίκαιο, αλλά εισήγαγε νέα ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου, αντίθετη προς τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία στερούνταν μάλιστα εξουσιοδοτικού ερείσματος, παρά δε το κανονιστικό της περιεχόμενο δεν είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τον λόγο προεχόντως αυτό, αν και ανυπόστατη, έπρεπε να ακυρωθεί για λόγους ασφάλειας δικαίου. Εν προκειμένω, η αιτούσα, η οποία διορίστηκε σε θέση εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με την 95849/Ε1/2.8.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αίτησή της υποβληθείσα στις 20.8.2021 ζήτησε να της χορηγηθεί άδεια διάρκειας εννέα (9) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, για την ανατροφή τέκνου της που είχε γεννηθεί στις 17.4.2020. Με την αίτηση αυτή συνυπέβαλε, εκτός άλλων, την από 20.8.2021 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δήλωσε ότι «δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που δικαιούται ως μητέρα τέκνου ηλικίας κάτω των δύο ετών». Με την προσβαλλόμενη Φ.12/10905/ΑΔ/8/26.8.2021 πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της χορηγήθηκε, ωστόσο, κατ’ επίκληση της ανωτέρω 108357/Ε3/21.8.2020 «εγκυκλίου», άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, με ημερομηνία έναρξης την 13η.9.2021 και λήξης την 27η.12.2021. Ενόψει, όμως, των όσων έχουν κριθεί ως προς την έννοια των εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 2721/1999 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, μη νομίμως χορηγήθηκε στην αιτούσα τμήμα μόνο της προβλεπόμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανίσχυρη ως κανονιστική και ήδη ακυρωθείσα 108357/Ε3/21.8.2020 πράξη. Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ακυρωτέα την Φ.12/10905/ΑΔ/8/26.8.2021 πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1315/2022 Τμ.Γ - Πλήρες κείμενο