Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Απρ 2021

ΣτΕ 1240/2020 Τμ.Β: Έκδοση τιμολογίου σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών & εκτέλεσης των εργασιών - Μη υποβολή συμφωνητικού προς θεώρηση στη ΔΟΥ

Με την αίτηση ζητείται η αναίρεση της 3865/2007 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του ήδη αναιρεσείοντος Δημοσίου κατά της 7440/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία, κατ’ αποδοχή προσφυγής της ήδη αναιρεσίβλητης εταιρείας, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. …/7.7.2003 πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη χρήση 2000. Καθ’ ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών με διαρκή χαρακτήρα ως εν προκειμένω, ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίου παροχής υπηρεσιών κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της συναλλαγής (που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε την προεξόφληση του εργολαβικού κέρδους της αναιρεσίβλητης καθώς και παροχή υπηρεσιών που αφορούν σύνταξη, αναδιαμόρφωση και προσαρμογή μελετών, οργάνωση εργοταξίου και προεργασίες) και, ως εκ τούτου, το επίμαχο τιμολόγιο ορθώς εξεδόθη εν προκειμένω πριν την ολοκλήρωση αυτής. Εξ άλλου, μόνον η έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών , ως εν προκειμένω, δεν καθιστά εξ αυτού του λόγου και μόνον εικονικό το φορολογικό στοιχείο, διότι η φορολογική αρχή, η οποία έφερε εν προκειμένω και το βάρος αποδείξεως της εικονικότητας, απέδωσε στην αναιρεσίβλητη την έκδοση εικονικού τιμολογίου ερειδόμενη αποκλειστικώς στον χρόνο έκδοσης του επίμαχου τιμολογίου και χωρίς να εξετάσει περαιτέρω την πορεία και την ολοκλήρωση της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας εξεδόθη αυτό. Περαιτέρω, με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1552/1990 δεν καθιερώνεται γενικώς το ανίσχυρο κάθε συμφωνητικού δημοσίου ή ιδιωτικού στο οποίο έχει καταχωρισθεί σύμβαση μεταξύ εμπόρων ή άλλων επιτηδευματικών, εφόσον τούτο δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως προς θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά η δυσμενής αυτή συνέπεια ισχύει μόνον έναντι της φορολογικής αρχής, χωρίς η ακυρότητα να επεκτείνεται μεταξύ των συμβαλλομένων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1240/2020 Τμ.Β - Πλήρες κείμενο