Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Απρ 2021

ΟλΣτΕ 51/2021: Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού

Οι αιτούντες, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 4 Ιανουαρίου 2019 αίτησή τους, με την οποία επιδιώκουν την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 99/2018 π.δ/τος, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως. Με το εισαγωγικό δικόγραφο οι αιτούντες προέβαλαν ότι το άρθρο 29 του ν. 4439/2016 δεν περιέχει την ειδική εξουσιοδότηση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, για την αντιστοίχιση συγκεκριμένων αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου μηχανικού με ειδικά γνωστικά αντικείμενα της μηχανικής σε αποκλειστική απαρίθμηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων κάθε ειδικότητας, ενώ παράλληλα υποστήριξαν ότι η ως άνω κανονιστική εξουσιοδότηση, καθόσον στερείται χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπεί στη διατήρηση της προνομιακής μεταχείρισης ορισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού, προσβάλλει την επαγγελματική ελευθερία τους αλλά και την ισότιμη μεταχείρισή τους. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κρίθηκαν αβάσιμοι και, ως εκ τούτου, το δικάσαν Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016 και της εξουσιοδοτικής σε αυτό διάταξης για την έκδοση του προσβαλλομένου π.δ/τος, είναι η παροχή εχεγγύων υψηλής επιστημονικότητας, κύρους και διαφάνειας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αιτούντων, με παράλληλη την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, εστιάζοντας στην ασφάλεια των κατασκευών και των υποδομών της χώρας. Εν προκειμένω ο νομοθέτης προσδιόρισε σαφώς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και τα όριά της σε σχέση με αυτό, θεμελιώνοντας ειδική εξουσιοδοτική διάταξη. Για τον αναλυτικό προσδιορισμό των ορισμών των «δραστηριοτήτων της Μηχανικής», της «επιστημονικής περιοχής» και του «επαγγελματικού περιγράμματος», ο νομοθέτης εμπιστεύθηκε την επιστημονική και τεχνική κρίση της Διοικήσεως, η οποία δεν ελέγχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Περαιτέρω, δεν προσβάλλεται η επαγγελματική ελευθερία των διπλωματούχων μηχανικών (5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος), καθότι η συνταγματική κατοχύρωσή της δεν αποκλείει  περιορισμούς της για αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, όπως επίσης δεν προσβάλλεται και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), η οποία σύμφωνα με το Δικαστήριο δεν αποκλείει τον καθορισμό ορισμένων κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων για πλείονες ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού. Τέλος, αβάσιμος κρίθηκε και ο ισχυρισμός των αιτούντων για παράβαση εκ του προσβαλλόμενου π.δ./ματος των κατοχυρωμένων στα άρθρα 49, 56 και 101 της ΣΛΕΕ και ασκουμένων κατά τις Οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ και 2018/958/ΕΚ ελευθερίων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλΣτΕ 51/2021 - Πλήρες κείμενο