Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Απρ 2024

ΟλΣτΕ 211/2024: Ερμηνεία εφαρμογής του άρθρου 103 Ν. 4412/2016 στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

Η αιτούσα εταιρεία με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία το ΣΤ΄ Τμήμα εξέδωσε παραπεμπτική απόφαση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, επιδιώκει, σωρευτικά, την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. 412/2022 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε προδικαστική προσφυγή της αιτούσας εταιρείας κατά απόφασης του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, καθώς και β) της τελευταίας αυτής απόφασης, κατά το μέρος που με αυτήν, αποφασίσθηκε η αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών αναδόχων οικονομικών φορέων, ως σύμφωνων με τους όρους και τις απαιτήσεις της 23/21 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας. Το ένδικο βοήθημα εισάγεται στο Δικαστήριο, ύστερα από ειδικό αίτημα, καθότι θίγεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συνιστά ανεξάρτητη αρχή και επιλαμβάνεται για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερες διατάξεις για τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ. Συγκεκριμένα, διασφαλίζονται ρητά οι αρχές της αμεροληψίας και ισοτιμίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών φορέων που διαγωνίζονται. Ως προς τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία, ορίζεται ρητά ότι όταν οι ίδιες υποβάλλονται ελλιπείς ή εσφαλμένες ή όταν απουσιάζουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν συμπληρωματική υποβολή των εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επίσης και να δέχονται αποσαφηνίσεις ή ολοκλήρωση των σχετικών πληροφοριών, εντός πάντα εύλογης προθεσμίας που τάσσεται. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Οδηγίας, γίνεται δεκτό το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί οποιαδήποτε από τις ορισθείσες προϋποθέσεις. Περαιτέρω, το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4782/2021, με το άρθρο 43 τροποποιείται το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, ενώ, συγκεκριμένα, με την παρ. 2 προβλέπεται πλέον η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός ανάδοχος παρουσιάζουν ελλείψεις ή δεν προσκομισθούν, να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο τόσο προς παροχή διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, όσο και προς συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το δικαίωμα του προσωρινού αναδόχου να υποβάλλει αίτημα για παράταση υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση αυτών, ενώ η σχετική προθεσμία υποβολής παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτείται για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. Επισημαίνεται ότι σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η αποφυγή αδικαιολόγητων αποκλεισμών των οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τυπικούς λόγους που οφείλονται στην ελλιπή ή μη τυπικώς προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 103. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ προβλέπουν τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν στο πλαίσιο εκτίμησης των προϋποθέσεων του παραδεκτού της προσφοράς τους, χωρίς να καθορίζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η τακτοποίηση αυτή ή τις προϋποθέσεις από τις οποίες δύναται να εξαρτηθεί. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα όχι μόνον να θεσπίσουν μια τέτοια δυνατότητα τακτοποίησης των προσφορών στο εθνικό τους δίκαιο, αλλά και να προβλέψουν τους σχετικούς κανόνες, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εν προκειμένω, η ένδικη διαγωνιστική διαδικασία ήταν εκκρεμής την 1η.6.2021, καθόσον η σχετική διακήρυξη (23/21) της Υπηρεσίας Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας, εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6.5.2021 και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 7.5.2021, προέβλεπε δε την 16η.6.2021 ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. Μετά την υποβολή των προσφορών, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι και στις 27.9.2021 αυτοί κλήθηκαν να υποβάλουν εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ στις 4.11.2021 κλήθηκαν για δεύτερη φορά οι εταιρείες «...» και «...» να διευκρινίσουν το αργότερο εντός δέκα ημερών συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν δημιουργείται νέο ερμηνευτικό ζήτημα που θα επέβαλλε την εν προκειμένω αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκανε δεκτές ορισμένες παρεμβάσεις, ενώ παρέπεμψε την κρινόμενη αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλΣτΕ 211/2024 - Πλήρες κείμενο