Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

5 Αυγ 2022

ΟλΣτΕ 1287/2022: Περιβαλλοντική αδειοδότηση δομών φιλοξενίας μεταναστών & προϋποθέσεις έκδοσης αναβλητικής απόφασης για κάλυψη πλημμελειών της Διοίκησης

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση: α) της απόφασης 2945/23.3.2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά το μέρος με το οποίο συνεστήθη, μεταξύ άλλων δομών προσωρινής υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνούς προστασίας, η “Δομή Μαλακάσας”, στο Στρατόπεδο Γερακίνη του Δήμου Ωρωπού (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), β) της απόφασης 9/10.4.2020 του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία εγκρίθηκε το από 10.4.2020 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο τη “Διαμόρφωση και βασική συντήρηση δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στη Μαλακάσα” και ανατέθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου σε ανάδοχο εταιρεία, και γ) της απόφασης 4714/22.5.2020 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία χορηγήθηκε άδεια χωροθέτησης και κατασκευής δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, δυναμικότητας 1.500 ατόμων, σε γεωτεμάχιο εμβαδού 60.008,01 τ.μ., στη θέση “Στρατόπεδο Γερακίνη” Μαλακάσας Ωρωπού. Οι αρμοδιότητες που ανήκαν στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως συναρμόδιο για την ίδρυση δομών προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας αλλοδαπών που αιτούνται διεθνούς προστασίας ή τελούν υπό καθεστώς που μνημονεύεται στο νόμο (άρ. 10 παρ. 4 και 5 του ν. 4375/2016) μεταφέρθηκαν διαδοχικώς: α/ με τα π.δ. 123/2016 και 122/2017 στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, β/ με τα π.δ. 81/2019 (άρθρο 2) και 84/2019 (άρθρο 4) στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και γ/ με το π.δ. 4/2020 (άρθρο 1) στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ως εκ τούτου, συναρμόδιος για τη σύσταση της επίδικης νέας δομής Μαλακάσας, ως περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου, ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο δημοσίευσης της σχετικής κανονιστικής απόφασης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο περί του αντιθέτου λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω, για την προσαρμογή του διατεθέντος από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας τμήματος του Στρατοπέδου στις ανάγκες στέγασης 1.500 ατόμων απαιτούνται εκτεταμένες επεμβάσεις στο περιβάλλον, όπως χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση (προσθέτων) δικτύων διανομής ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, εκσκαφές για τη δημιουργία σηπτικών δεξαμενών και τάφρων και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων, καθώς και προσαρμογή της κυκλοφοριακής σύνδεσης στις ανάγκες της κυκλοφορίας 1.500 φιλοξενουμένων αλλοδαπών και εργαζομένων της δομής. Ενόψει τούτου, βάσει της ΥΑ οικ. 2307/2018 και της χωρητικότητας της δομής (κάτω των 3.000 αλλοδαπών), το επίδικο έργο δεν ανήκει μεν στην Α2 περιβαλλοντική κατηγορία, ώστε να απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά κατατάσσεται στη Β κατηγορία και απαιτείτο η προηγούμενη έκδοση πράξης υπαγωγής του σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως έγινε δεκτό στη σκέψη 20. Κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες πράξεις παρίστανται μη νόμιμες και θα ήταν, κατ' αρχήν, ακυρωτέες. (Μειοψ.). Τέλος, το ΣτΕ, σταθμίζοντας το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον και τα έννομα συμφέροντα του αιτούντος, έκρινε ότι, δυνάμει του προεκτεθέντος άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, έπρεπε να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να χορηγηθεί στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης, προκειμένου να τηρήσει την οφειλόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δομής Μαλακάσας, ως έργου της Β περιβαλλοντικής κατηγορίας, και να εκδώσει είτε πράξη υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, είτε πράξη απορριπτική του αιτήματος χωροθέτησης και λειτουργίας δομής στην επίμαχη έκταση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από την έναρξη υλοποίησης του έργου και μετά. (Μειοψ.).

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλΣτΕ 1287/2022 - Πλήρες κείμενο