Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

4 Ιουλ 2022

ΟλΣτΕ 1190/2022: Αντισυνταγματικότητα της διάταξης περί συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος

Με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, ο ασκών αυτό, Αντιστράτηγος-Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος σε αποστρατεία, ζητεί την ακύρωση: α) της 1/28.7.2020 απόφασης (πρακτικού) του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το μέρος που απορρίφθηκε με αυτήν προσφυγή του (αίτηση επανάκρισης) κατά της 1/10.2.2020 απόφασης (πρακτικού) του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος και επανακρίθηκε αυτός, κατά την τακτική κρίση Αντιστράτηγων Γενικών Καθηκόντων έτους 2020, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και β) του από 21.8.2020 προεδρικού διατάγματος (.../17.9.2020), κατά το μέρος που, συνεπεία της πιο πάνω δυσμενούς κρίσης, ο ως άνω αξιωματικός αποστρατεύτηκε αυτεπαγγέλτως. Κατά την έννοια των άρθρων 74, 75 και 76 του ν. 4662/2020, το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική υπηρεσία και οι υπηρετούντες σε αυτό αξιωματικοί είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, απολαύοντες της κατά το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος μονιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση, ούτε να υποβιβασθούν ή παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημόσιους υπαλλήλους. Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διάταξη του άρθρου 126 παρ. 8 του ν. 4662/2020 προβλέπει τη δυσμενή κρίση των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό του Πυράρχου μέχρι και του Αντιστράτηγου-Υπαρχηγού ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους στις περιπτώσεις που οι εν λόγω αξιωματικοί, έχοντες συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση, περαιτέρω, δε, παραθέτει ενδεικτικώς τα στοιχεία της υπηρεσιακής εικόνας των αξιωματικών, στην αξιολόγηση των οποίων μπορεί να στηριχθεί η πιο πάνω κρίση περί ακαταλληλότητας αυτών για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. Με το περιεχόμενο αυτό η ως άνω διάταξη, έχουσα την έννοια ότι οι -υπό τις τιθέμενες στην εν λόγω διάταξη προϋποθέσεις- κρινόμενοι αξιωματικοί απολύονται από την υπηρεσία λόγω ακαταλληλότητας, δεν αντίκειται προς το συνταγματικό θεσμό της μονιμότητας (άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος), εφόσον το υπηρεσιακό συμβούλιο που αποφασίζει κυριαρχικά για το αν ο κρινόμενος πρέπει ή όχι να απολυθεί από την υπηρεσία πληροί τους όρους που θέτει το Σύνταγμα. Περαιτέρω, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 129 παρ. 1 περ. δ του ν. 4662/2020, καθ ό μέρος προβλέπει τη συμμετοχή των μελών του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (Αντιπροέδρου) στη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος, διότι τα μέλη του απολαμβάνουν και αυτά των ίδιων εγγυήσεων που θεσπίζονται με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος, υπέρ των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, υπολογιζόμενα στο ελάχιστο, απαιτούμενο από το Σύνταγμα, για τη νόμιμη συγκρότηση του σχετικού υπηρεσιακού συμβουλίου, ποσοστό των δύο τρίτων. Περαιτέρω, η ίδια διάταξη, καθ’ ο μέρος προβλέπει τη συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια αφενός μεν αξιωματικών (Αντιστρατήγου) των ενόπλων δυνάμεων, αφετέρου δε αξιωματικών (Αντιστρατήγου) της Ελληνικής Αστυνομίας αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, διότι αυτοί αποτελούν στρατιωτικούς υπαλλήλους, και όχι πολιτικούς, επί των οποίων δεν εφαρμόζονται οι περί μονιμότητας διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος. Συνεπώς, η προβλεπόμενη στο άρθρο 129 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4662/2020 συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, δοθέντος ότι τα δύο από τα τρία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή (Αντιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμενων, Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.) δεν απολαύουν της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλΣτΕ 1190/2022 - Πλήρες κείμενο