Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

7 Οκτ 2021

Νομοσχέδιο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως μέσω προγραμμάτων παρέμβασης επί των κτιρίων, η ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και η καλύτερη λειτουργία και συνακόλουθη ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπροσθέτως, αντιμετωπίζονται ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας και επέρχεται εναρμόνιση µε τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στη ρύθμιση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε).

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.