Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

28 Νοε 2022

Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών για φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 του Συμβουλίου σχετικά με το Κοινό Σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά στις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης, προκειμένου να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση όσον αφορά στον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των αμυντικών προσπαθειών, οι οποίες αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.