Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

27 Φεβ 2024

ΜΠρΡοδοπ 20/2024: Ακυρότητα παραίτησης εγγυητή από το ευεργέτημα της ελευθερώσεως για την περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης του δανειστή από πταίσμα του

Προστασία καταναλωτών· έννοια καταναλωτή· και ο εγγυητής υπέρ πιστούχου και ιδίως αυτός που εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης (παραιτούμενος των ενστάσεων), ο οποίος δεν ενεργεί στο πλαίσιο επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του νόμου 2551/1994, λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγύησης και εφόσον βέβαια η εγγύηση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του τελευταίου και τούτο διότι δεν δικαιολογείται δυσμενέστερη αντιμετώπιση του εγγυητή από τον πρωτοφειλέτη. Ελευθέρωση εγγυητή· παραίτηση από δικαίωμα ελευθερώσεως· ο εγγυητής μπορεί να παραιτηθεί εκ των προτέρων του θεσπιζόμενου με αυτή ευεργετήματος (ελευθερώσεως), όχι, όμως, και για την περίπτωση, κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστή κατέστη αδύνατη από δόλο ή βαριά αμέλεια του τελευταίου, δεδομένου ότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 332 εδ. α ΑΚ, είναι άκυρη κάθε εκ των προτέρων συμφωνία, με την οποία αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη από δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΡοδοπ 20/2024 - Πλήρες κείμενο