Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

12 Αυγ 2022

ΜΠρΛαμ 195/2022: Απαράδεκτη η συζήτηση έφεσης σε περίπτωση μη προσκομιδής αντιγράφου των πρωτοβάθμιων προτάσεων του απολιπόμενου εφεσιβλήτου

Μεταβίβαση επίδικου πράγματος· συνέπειες· ο ειδικός διάδοχος δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν υπεισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του διαδίκου, αλλά έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης  να  ασκήσει  παρέμβαση, όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης· αν ενεργήσει τέτοιες πράξεις,  στις  οποίες περιλαμβάνεται και η κατάθεση προτάσεων, αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως· σε περίπτωση ερημοδικίας κάποιου διαδίκου στη δευτεροβάθμια δίκη, ο παριστάμενος διάδικος υποχρεούται, μέσα σε πέντε ημέρες από τη συζήτηση, να προσκομίσει αντίγραφα του εισαγωγικού δικογράφου και των προτάσεων του αντιδίκου του, που κατατέθηκαν στην πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και τα πρακτικά και τις εκθέσεις που λήφθηκαν κατ' αυτήν, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 195/2022 - Πλήρες κείμενο