Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

4 Αυγ 2022

ΜΠρΛαμ 129/2022: Απαράδεκτη η σώρευση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (6 παρ. 2 ν. 2664/1998) και αίτησης αλλαγής τοπωνυμίου (6 παρ. 8 ν. 2664/1998)

Διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών· απαράδεκτη η σώρευση, δίχως να συντρέχουν οι  προϋποθέσεις του άρθρου 218 ΚΠολΔ, αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατ' άρθρο 6 παρ. 2 του ν.2664/1998 και αίτησης του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2664/1998, που αφορά το αίτημα αλλαγής του τοπωνυμίου όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, δεδομένου ότι δεν υπάγονται αμφότερες στην ίδια  διαδικασία,  καθότι  η   αγωγή   του  άρθρου   6  παρ. 2 εκδικάζεται  κατά  την  τακτική  διαδικασία,  ενώ η  αίτηση  του άρθρου 6  παρ. 8 κατά  την εκουσία  διαδικασία· χωρισμός κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 218 παρ. 2 ΚΠολΔ  των δύο αιτημάτων και παραπομπή της αιτήσεως του της αιτήσεως του άρθρου 6 παρ.8 του ν. 2664/1998 στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο. Προσκομιδή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ· δεν απαιτείται για το παραδεκτό της συζήτησης αγωγής η προσκομιδή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ· αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 54Α παρ. 5 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4223/2013), που προβλέπει την προσκομιδή τους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 17, 20 και 25 του Συντάγματος, καθώς και με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Δάσος· έννοια· μαχητό τεκμήριο κυριότητας επί των δασών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου· προϋποθέσεις για κτήση κυριότητας σε δημόσια κτήματα με έκτακτη χρησικτησία.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 129/2022 - Πλήρες κείμενο