Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Απρ 2021

ΜΠρΚερκ 34/2021: Καταγγελία χονδρικής ξενοδοχειακής μίσθωσης για σπουδαίο λόγο

Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών· μορφές· εγγυημένη κράτηση (guarantee)· κράτηση allotment (κατά μερίδιο)· η ξενοδοχειακή σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, προεχόντως μισθωτικού χαρακτήρα, πέρα από τα στοιχεία μίσθωσης υπηρεσιών, πώλησης και προμήθειας· καταγγελία χονδρικής ξενοδοχειακής μίσθωσης εκ μέρους του εκμισθωτή· περιστατικά  που αφορούν μόνον τον καταγγέλλοντα ή εμπίπτουν στη σφαίρα του επιχειρηματικού του κινδύνου, δεν παρέχουν σ’ αυτόν δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, ακόμη και αν θεμελιώνουν, ενδεχομένως, δικαίωμά του για αναπροσαρμογή - μείωση του μισθώματος, χωρίς, ωστόσο, να δικαιολογούν και την εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και την αζήμια γι’ αυτόν λύση της. Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον  Κανονισμό 1215/2012· στη σύμβαση εγγυημένης κράτησης προέχει ο χαρακτήρας της μίσθωσης, επομένως υπάγεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού, με αποτέλεσμα αποκλειστικά αρμόδια να είναι τα δικαστήρια της τοποθεσίας του μισθίου· η αποκλειστική δικαιοδοσία, όπως αυτή της τοποθεσίας του ακινήτου, δεν παραμερίζεται ούτε με συμφωνία παρέκτασης, ρητή ή σιωπηρή· σε κάθε περίπτωση, καίτοι η συμφωνία παρέκτασης εγκαθιδρύει αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρεωτικότητα της εκδίκασης από το υποδεικνυόμενο δικαστήριο, δεν δικαιολογείται να κωλύονται τα μέρη να υπαγάγουν εκουσίως τη διαφορά σε άλλο δικαστήριο. Εφαρμοστέο δίκαιο·  μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου σε μια ενοχική δικαιοπραξία, ακόμη και εν επιδικία ρητώς ή σιωπηρώς κατ’ άρθρο 3 του Κανονισμού 593/2008.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΚερκ 34/2021 - Πλήρες κείμενο