Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Μαρ 2023

ΜΠρΧαλκ 128/2023: Στα έξοδα εκτέλεσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες του επιμελητή για εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων και διενέργεια ελέγχου τίτλων

Πλειστηριασμός· κατάταξη απαιτήσεων· στο 10% του πλειστηριάσματος κατατάσσονται μόνον οι μη προνομιούχες απαιτήσεις· ο δανειστής με ειδικό ή γενικό προνόμιο, σε όποια έκταση δεν ικανοποιήθηκε από την κατάταξή του στην προνομιακή του τάξη, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως απλός εγχειρόγραφος σε όποιο ποσό κατανέμεται στους εγχειρόγραφους· σε περίπτωση μερικής παραίτησης δανειστή από το υφιστάμενο προνόμιό του, ήτοι για το ποσό της απαίτησής του, που δεν αναγγέλλει ως προνομιακή,  ο δανειστής δικαιούται να συμμετάσχει στο 10% του πλειστηριάσματος ως εγχειρόγραφος μόνο δανειστής για το ποσό αυτό εφόσον επέλεξε να μην κάνει χρήση του προνομίου του· ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης· μη νόμιμος ο λόγος ανακοπής με τον οποίο να ζητείται η διπλή κατάταξη της απαίτησης του ανακόπτοντα, επειδή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κατέταξε διπλά την απαίτηση άλλου προνομιούχου δανειστή, καθώς ο ανακόπτων δεν έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση του συγκεκριμένου λόγου ακύρωσης του πίνακα κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης· ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει τα αναγκαία τέλη για την εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων και να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο τίτλων και βαρών στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο - κτηματολόγιο, και κατά τούτο οι αντίστοιχες δαπάνες του αποτελούν αδιαμφισβήτητα δαπάνες της προδικασίας, που είναι αναγκαίες για την διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας και αποβλέπουν στο γενικό συμφέρον όλων των δανειστών· στην περίπτωση κατά την οποία ο ανακόπτων επικαλείται ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το πλειστηρίασμα έξοδα του δικαστικού επιμελητή, τα οποία δεν είναι νόμιμα και υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις ποσά αμοιβής των δικαστικών επιμελητών, η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος και μόνο νομιμοποιείται παθητικά· αντίθετα, αν με την ανακοπή δεν αμφισβητείται η διενέργεια των πράξεων εκτελέσεως, που έκανε ο δικαστικός επιμελητής, αλλά το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και, συνεπώς, αν είναι, υπό την έννοια αυτή, έξοδα εκτελέσεως, τότε νομιμοποιείται παθητικά, ως καθ' ου η ανακοπή, μόνο ο επισπεύδων δανειστής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΧαλκ 128/2023 - Πλήρες κείμενο