Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Σεπ 2020

ΜΠρΑθ 434/2020: Στοιχεία ορισμένου αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω καταχρηστικότητας

Καταγγελία σύμβασης εργασίας· ακυρότητα λόγω καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος· στοιχεία ορισμένου αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας· δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν οι τυχόν επικαλούμενοι από τον εργοδότη λόγοι είναι αναληθείς ή όταν δεν υπάρχει κάποια αιτία, αφού, ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας για να θεωρηθεί αυτή άκυρη ως καταχρηστική απαιτείται να έγινε για συγκεκριμένους λόγους, που οφείλει να επικαλεστεί με πληρότητα και να αποδείξει ο εργαζόμενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη υπερβαίνει τα όρια του 281 ΑΚ. Υπερημερία εργοδότη· αγωγή μισθωτού με αίτημα την επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας κατά άρθρο 656 ΑΚ· για το ορισμένο της αγωγής, η οποία έχει ως αίτημα την καταβολή δεδουλευμένων μισθών ή άλλων παροχών που οφείλονται από έγκυρη σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να αναφέρονται σε αυτή οι νόμιμες κρατήσεις που έγιναν ή πρέπει να γίνουν επί των αξιούμενων χρηματικών ποσών· ένσταση αλλαχού κερδηθέντων. Συμβάσεις μαθητείας στα πλαίσια προγράμματος του ΟΑΕΔ προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (STAGE). Δεδικασμένο. Επεκτατικό αποτέλεσμα έφεσης στους απλούς ομοδίκους.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 434/2020 - Πλήρες κείμενο