Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

1 Ιουν 2023

ΜΠρΑθ 3194/2023: Αναστολή εκτέλεσης λόγω παράβασης του άρθρου 925 ΚΠολΔ περί υποχρέωσης κοινοποίησης των εγγράφων διαδοχής του επισπεύδοντος την εκτέλεση

Αναγκαστική εκτέλεση· διαδοχή· υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη ή στον καθ’ ου και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή του επισπεύδοντος· ακυρότητα εκτέλεσης όταν από τα συγκοινοποιηθέντα με την επιταγή προς πληρωμή έγγραφα και δη από τα συνημμένα σε αμφότερες τις συμβάσεις πωλήσεις, αποσπάσματα εξαχθέντα εκ του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, δεν ταυτοποιούνται, κατά παράβαση του αρ. 925 ΚΠολΔ, τα στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης, εφόσον σε αυτά αναγράφεται μόνο το όνομα της πιστούχου πρωτοφειλέτριας εταιρείας, ενώ δεν αναγράφεται, ούτε το ποσό της οφειλής, ούτε το μεταβιβασθέν ποσό, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται ότι μεταξύ των εκχωρηθεισών απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνεται και η επίδικη· η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν θεραπεύεται με τη μεταγενέστερη προσκόμιση αυτών στη δίκη της ανακοπής· αναστολή εκτέλεσης επιταγής προς πληρωμή και κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 3194/2023 - Πλήρες κείμενο