Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

15 Σεπ 2020

ΜΠρΑθ 11754/2020: Παθητική νομιμοποίηση επί ανακοπής κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης επισπευδόμενης από το Δημόσιο κατά τον ΚΕΔΕ για είσπραξη εσόδων τρίτου

Διοικητική σύμβαση· έννοια· χαρακτηριστικά· διοικητική είναι η σύμβαση στην οποία συμβάλλεται το Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και με την σύναψή της επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο, το δε Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών, που προβλέπονται κανονιστικά, έχουν περιληφθεί στη σύμβαση και αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλόμενου, ιδίως δε όταν, με βάση την σχετική νομοθεσία ή τους όρους της σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα στο συμβαλλόμενο Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να επεμβαίνει μονομερώς στην σύμβαση και να επιβάλλει κυρώσεις στον αντισυμβαλλόμενό του· οι συμβάσεις που δεν συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα γνωρίσματα είναι ιδιωτικές και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια. Ανακοπή ΚΕΔΕ· απρόθεσμο ανακοπής· με την ανακοπή προσβάλλεται η πράξη της ταμειακής βεβαίωσης του χρέους ως έσοδο του Δημοσίου και όχι η ατομική ειδοποίηση που αποστέλλεται μετά τη βεβαίωση αυτή προς τον οφειλέτη· σε δίκη επί ανακοπής κατά πράξης που εκδίδεται στο πλαίσιο διοικητικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται με επιμέλεια του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για την είσπραξη εσόδων άλλου νομικού προσώπου υπέρ των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, νομιμοποιείται παθητικά ως διάδικος μόνο το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 11754/2020 - Πλήρες κείμενο