Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

26 Νοε 2021

ΜΕφΘεσ 115/2021: Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας: Κριτήρια εγκυρότητας της σχετικής ρήτρας

Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914): Ταξινόμηση των περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού που υπάγονται στη γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914 και η περίπτωση της προσέλκυσης πελατείας, ειδικότερα· περιστάσεις υπό τις οποίες η απόσπαση πελατείας προσλαμβάνει αθέμιτο χαρακτήρα.
Ευθύνη του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του (άρθρο 652 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 παρ. 1 ν. 4611/2019): Κριτήρια προσδιορισμού του απαιτούμενου μέτρου επιμέλειας του εργαζομένου· περιεχόμενο της υποχρέωσης πίστης του εργαζομένου έναντι του εργοδότη.
Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας: Κριτήρια εγκυρότητας της σχετικής ρήτρας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΘεσ 115/2021, σε: ΕπισκΕΔ 3/2021