Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Ιαν 2020

ΜΕφΠειρ 737/2019: Η αναψηλάφηση λόγω ψευδούς κατάθεσης προϋποθέτει την ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου

Αναψηλάφηση· λόγοι αναψηλάφησης· ψευδείς καταθέσεις· προϋπόθεση του παραδεκτού του λόγου αυτού αναψηλάφησης είναι η ύπαρξη, κατά το χρόνο προβολής του, αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται το ως άνω ψεύδος ή η πλαστότητα, ή η ύπαρξη δικαστικής ομολογίας επί καταθέσεως διαδίκου,  αν δε η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη, η ύπαρξη σχετικής απόφασης πολιτικού δικαστηρίου· ο λόγος δεν ιδρύεται, αν η απόφαση είναι αθωωτική, έστω και ελλείψει δόλου, καθώς προϋπόθεση του λόγου είναι η τέλεση εγκλήματος ψευδορκίας ή ψευδομαρτυρίας, που προϋποθέτει δόλο· νέα κρίσιμα έγγραφα· περίπτωση ανεύρεσης νέου κρίσιμου εγγράφου δυναμένου να θεμελιώσει την αίτηση αναψηλάφησης υπάρχει και όταν εκ του επικαλουμένου νέου εγγράφου, μεταγενεστέρου του χρονικού σημείου δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, προκύπτει η ύπαρξη και το περιεχόμενο, κρίσιμου εκδοθέντος προ του ρηθέντος χρονικού σημείου, εγγράφου, η έγκαιρη προσκόμιση του οποίου υπό του αιτούντος την αναψηλάφηση δεν ήταν δυνατή από λόγο ανωτέρας βίας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΠειρ 737/2019 - Πλήρες κείμενο