Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Μαΐ 2023

ΜΕφΑθ 235/2023: Καταγγελία μέρους μισθίου λόγω πλειστηριασμού (άρθ. 1009 ΚΠολΔ)

Το άρθ. 1009 ΚΠολΔ έχει εφαρμογή μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την κατακύρωση του ακινήτου στον υπερθεματιστή σε μισθώσεις που καταρτίστηκαν πριν την επιβολή της κατάσχεσης. Οι ενοχικές υποχρεώσεις, που βάρυναν το ακίνητο και χορηγούσαν σε κάποιον τρίτον το δικαίωμα της χρήσης, κατοχής και κάρπωσης του ακινήτου, δεν δεσμεύουν τον νέο κτήτορα ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης. Η τροποποίηση του άρθ. 1009 ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 θεσπίζει ως λόγο καταγγελίας της μίσθωσης την καταγγελία λόγω πλειστηριασμού.
Λόγω του αδιαίρετου της χρήσης του μισθίου δεν επιτρέπεται καταγγελία της μίσθωσης για μέρος του μισθίου. Όταν η σύμβαση της μίσθωσης έχει αντικείμενο περισσότερα αυτοτελή μίσθια ακίνητα, συνεχόμενα ή όχι, το ενιαίο αυτής δεν διασπάται στην περίπτωση εκποίησης ενός ή περισσότερων μισθωμένων ενιαίων μισθίων σε τρίτον.
Η επίδοση αντιγράφου του κατασχετηρίου εγγράφου από τον κατασχόντα στον καθ’ ου η εκτέλεση έχει ως άμεση έννομη συνέπεια την αποστέρηση του δικαιούχου της κατασχεθείσας απαίτησης από την εξουσία της ελεύθερης διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου που κατασχέθηκε, με συνέπεια σύμβαση μείωσης μισθώματος, που σύνηφθη μετά την επιβολή από τον κατασχόντα της κατάσχεσης να είναι άκυρη.
Μη νόμιμη, επί της ενιαίας μίσθωσης μέρους περισσότερων μισθίων, η καταγγελία από τον υπερθεματιστή της μίσθωσης του ενός, εκ των συνενωμένων, εκπλειστηριασθέντος μισθίου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΑθ 235/2023, σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς