Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

28 Ιουλ 2020

ΜΔΠρΛαμ 250/2020: Αρχή τυπικής ασφάλισης & μη αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του διαστήματος καταβολής εισφορών μετά τη διακοπή της απασχόλησης

Κατά τη γενική αρχή της τυπικής ασφάλισης, σε περίπτωση που ασφαλιστικός οργανισμός αποδέχθηκε την εγγραφή κάποιου ως ασφαλισμένου και εισέπραττε ανεπιφύλακτα τις ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να συντρέχει απατηλή ενέργεια του ασφαλισμένου, ο οποίος κατέβαλλε κανονικά τις εισφορές του, θεωρώντας καλόπιστα ότι υπάγεται στην ασφάλιση του ασφαλιστικού αυτού οργανισμού, δεν είναι δυνατόν μετά πάροδο μακρού χρόνου, και μάλιστα κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να αμφισβητηθεί η ιδιότητα του ασφαλισμένου. Για την εφαρμογή όμως της αρχής της τυπικής ασφάλισης απαιτείται, πάντως, πραγματική απασχόληση του ασφαλισμένου. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ασφαλιστέο, κατ’ εφαρμογή της αρχής αυτής, χρονικό διάστημα το οποίο δεν αντιστοιχεί σε πραγματική απασχόληση. Εξάλλου, ήδη, η εν λόγω αρχή αναγνωρίστηκε από το νομοθέτη με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 258/2005, σύμφωνα με το οποίο για την εφαρμογή της προϋποτίθεται, μεταξύ άλλων, η καλή πίστη του ασφαλισμένου και η πραγματική άσκηση επαγγέλματος ασφαλιστέου στον εν λόγω Οργανισμό. Επειδή, επίσης, από τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 258/2005 συνάγεται ότι σε περίπτωση διακοπής της υπαγωγής ασφαλισμένου στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., αυτός δύναται, εφόσον συγκεντρώνει τις χρονικές προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του στον Οργανισμό, με αίτησή του που υποβάλλεται εντός ενός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης σε αυτόν. Σε περίπτωση που υποβληθεί τέτοια αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η προαιρετική ασφάλιση του ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. ξεκινά από την ημερομηνία διακοπής της υποχρεωτικής του ασφάλισης. Εξάλλου, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο ασφαλισμένος μπορεί, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις της περ. γ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, να υποβάλει οποτεδήποτε αίτηση για υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση του Οργανισμού, τα αποτελέσματα όμως αυτής επέρχονται από την πρώτη του επομένου μήνα από την υποβολή της. Εν προκειμένω, δυνάμει των από …/.../2010 και .../.../2010 συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών η συμμετοχή του προσφεύγοντος στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία «…» περιορίστηκε σε ποσοστό μικρότερο του 3%, με αποτέλεσμα αυτός να μην είναι πλέον ασφαλιστέος στον Ο.Α.Ε.Ε., αντιστοίχως, δε, με την …/6-3-2013 απόφαση του Διευθυντή του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας του Ο.Α.Ε.Ε., διεγράφη αναδρομικά από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε., από 1.1.2011. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει εν προκειμένω πεδίο εφαρμογής της αρχής της τυπικής ασφάλισης, εφόσον κατά το ένδικο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.10.2011, κατά το οποίο προσφεύγων συνέχισε να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές προς το καθ’ ου, αυτός είχε πάντως διακόψει την άσκηση του ασφαλιστέου επαγγέλματός του, ενώ, εξάλλου, ο προφεύγων δεν προβάλλει οποιοδήποτε ισχυρισμό σε σχέση με τη συνδρομή της -κρίσιμης για την εφαρμογή της ως άνω αρχής- προϋπόθεσης της καλής πίστης κατά την καταβολή των εν λόγω εισφορών. Περαιτέρω, ο προσφεύγων δεν προβάλλει ότι είχε υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας του ενός έτους από τη διακοπή της ασφαλιστέας δραστηριότητάς του, κατά τα οριζόμενα στο 4 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 258/2005, ενώ, σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της υπεύθυνης δήλωσης που συμπλήρωσε ο ίδιος κατά την υποβολή της …/5-3-2013 αίτησης συνταξιοδότησής του, σύμφωνα με την οποία επιθυμούσε την υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκούσε, δεν μπορούσαν πάντως να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Ενόψει τούτων, δεν ήταν κατά νόμο δυνατή η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρονικού διαστήματος καταβολής εισφορών από τον προσφεύγοντα μετά τη διακοπή της απασχόλησής του. Ως εκ τούτου, ορθώς και νομίμως η Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος του Ο.Α.Ε.Ε. με την …/.../30-5-2016 απόφασή της απέρριψε, κατά το αίτημα αυτό, την …/19-01-2016 ένσταση του προσφεύγοντος και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη προσφυγή, με την οποία η ως άνω απόφαση πλήττεται αποκλειστικά κατά το κεφάλαιο αυτό, πρέπει να απορριφθεί.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΔΠρΛαμ 250/2020 - Πλήρες κείμενο