Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

4 Αυγ 2022

ΜΔΠρΚομ Α76/2021: Αντισυνταγματικές περικοπές και μειώσεις σε κύρια και επικουρική σύνταξη, μετά τη δημοσίευση σχετικής νομολογίας της Ολομέλειας

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα και μοναδική νόμιμη κληρονόμος του αποβιώσαντος πατέρα της, συνταξιούχου εν ζωή του «e-Ε.Φ.Κ.Α.», αιτείται την καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ, από τον ασφαλιστικό φορέα «e-Ε.Φ.Κ.Α.» (πρώην Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ένεκα αντισυνταγματικής περικοπής στην κύρια και την επικουρική σύνταξη του πατέρα της, κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, καθώς και λόγω της αντισυνταγματικής επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2013 έως 6.11.2017, όπως η νομοθεσία ορίζει. Η διενέργεια περικοπών και μειώσεων συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιοδοτουμένων από το Δημόσιο και από τους φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, η οποία ξεκίνησε από τα επιδόματα εορτών και αδείας του Δημοσίου και των οργανισμών κύριας ασφάλισης, συνεχίστηκε με τη θέσπιση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων του Δημοσίου και των λοιπών συνταξιούχων οργανισμών κύριας ασφάλισης, την αναπροσαρμογή και τη συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκτασή της και στην επικουρική ασφάλιση, καθώς και με τις μειώσεις στις συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων κατά 40%, για το πέραν των 1.000 ευρώ ποσό αυτών, συνιστά μέτρο περιστολής των δημοσίων δαπανών που -κατά το νομοθέτη- προσφέρεται για τη διαχείριση του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας που η οξεία δημοσιονομική κρίση του έτους 2010 επέφερε. Δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι τελευταίες περικοπές των συντάξεων, που επήλθαν, κατ’ εφαρμογή του δευτέρου Μνημονίου Συνεννόησης (Ν. 4046/2012), καθότι δεν προηγήθηκε των περικοπών που είχαν ήδη θεσπιστεί και σε συνέχεια των προηγούμενων περικοπών των συντάξεων - οι οποίες κρίθηκαν συνταγματικές -, και, ενώ είχε παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης. Η επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με τους Ν. 3863/2010 και Ν. 3986/2011 δεν αντίκειται σε συνταγματικές ή υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Οι περικοπές και οι μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην κύρια και την επικουρική σύνταξη του πατέρα της ενάγουσας δυνάμει των Ν. 4051/2012 και Ν.4093/2012 (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας), κρίθηκαν αντίθετες στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., με τις υπ’ αριθμόν 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα παράγει αποτελέσματα μετά από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών (ήτοι μετά από τις 10.6.2015, εκτός αν είχε ήδη ασκηθεί σχετική αγωγή, που δεν ισχύει εν προκειμένω), ενώ οι περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές από τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (12.5.2016) και μετέπειτα βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στον νόμο αυτό, οι διατάξεις του οποίου είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μη νομίμως περιορίστηκαν η κύρια και η επικουρική σύνταξη του πατέρα της ενάγουσας, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων επιδομάτων εορτών και αδείας, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016 και, συνεπώς, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον ασφαλιστικό φορέα «e-Ε.Φ.Κ.Α.» να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 3.859,55 ευρώ.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΔΠρΚομ Α76/2021 - Πλήρες κείμενο