Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Αυγ 2022

ΜΔΠρΚαβ 196/2021: Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, επιβληθείσας από ασφαλιστικό φορέα, λόγω μη νόμιμης επίδοσης ταμειακών βεβαιώσεων

Με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων αιτείται την ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, δυνάμει της οποίας ο ασφαλιστικός φορέας «e-ΕΦΚΑ» επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος, ευρισκόμενη στην τοπική κοινότητα Ποταμιάς του Δήμου Θάσου, για την είσπραξη οφειλών του προς τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε.. O συνημμένος στην κατασχετήρια έκθεση πίνακας χρεών προσβάλλεται με την κρινόμενη ανακοπή απαράδεκτα, διότι αποτελεί πληροφοριακό έγγραφο, στερούμενο εκτελεστού χαρακτήρα. Η δε είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων, ενώ για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Εφόσον μετά από την άσκηση ένστασης κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τ.Δ.Ε. επί της ασκηθείσας ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τ.Δ.Ε., δεν αναστέλλεται μεν η σύνταξη κατάστασης οφειλετών είναι, όμως, ανεπίτρεπτη, η ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του Νόμου 4172/2013, προκύπτει ότι από 01.07.2013 και εντεύθεν, όργανο είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών οφειλέτη πλην άλλων του Ο.Α.Ε.Ε. για κάθε ύψους οφειλές, καθίσταται το Κ.Ε.Α.Ο.. Η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη βεβαίωση του σχετικού ποσού από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., έχει εκτελεστό χαρακτήρα και συνιστά την εν ευρεία εννοία βεβαίωση της οφειλής. Ακόμη, η περιέλευση στον οφειλέτη της ατομικής ειδοποίησης, προκειμένου να καθίσταται επιτρεπτή η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του για τις σχετικές οφειλές, πρέπει να αποδεικνύεται από το Κ.Ε.Α.Ο., που φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης. Ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή δεν είναι νόμιμη, διότι εκδόθηκε χωρίς να του έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως οι σχετικές ταμειακές βεβαιώσεις ή οι σχετικές ατομικές ειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να στερηθεί το στάδιο δικονομικής προστασίας που προηγείται της λήψης συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μη νόμιμα πραγματοποιήθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις. Ακυρώνει την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΔΠρΚαβ 196/2021 - Πλήρες κείμενο