Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

26 Ιουν 2020

ΜΔΠρΑθ 4794/2020 (28ο Τμ.): Μη αναζήτηση ήδη καταβληθέντων προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση τακτοποίησης αυθαιρέτων

Ακίνητο, για το οποίο εκκρεμούσε η διαδικασία επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης (αλλαγή χρήσης και ξεμπάζωμα), κατ’ άρθρο 17 του ν. 1337/1983, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων, υπήχθη από τον ιδιοκτήτη του, στο ν. 3843/2010 για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης. Κατόπιν, ο ιδιοκτήτης υπήγαγε το ακίνητο στις διατάξεις του ν. 4014/2011 για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης και του ξεμπαζώματος, με την καταβολή ειδικού ενιαίου προστίμου. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης μετέφερε τη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές του που είχαν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 στις διατάξεις του ν. 4178/2013, οι οποίες και εφαρμόζονται ως προς τις συνέπειες της τακτοποίησης αυθαιρέτων, καθώς οι διατάξεις του ν. 4014/2011 κρίθηκαν αντισυνταγματικές (βλ. ΣτΕ 2058/2018, 1858/2015). Η φορολογική αρχή επέστρεψε τα επιβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ.11 του ν. 4014/2011 και, με έκδοση καταλογιστικής πράξης αναζητήθηκε από την ίδια φορολογική αρχή, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και μέρος του ειδικού ενιαίου προστίμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.11 του ν. 4014/2011 και ήδη του ταυτόσημου άρθρου 24 παρ. 8 του ν. 4178/2013. Κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης που επακολούθησε ο ιδιοκτήτης άσκησε ανακοπή. Νόμιμο τίτλο που δύναται να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως από τον δικαστή της ανακοπής, κατ’ άρθρο 224 παρ.4 του Κ.Δ.Δ., αποτελεί η καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής στην οποία ερείδεται η προσβαλλόμενη ταμειακή βεβαίωση και όχι η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων, με την οποία είχαν επιβληθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, διότι η απόφαση αυτή ως ατομική διοικητική πράξη που έχει οριστικοποιηθεί, καλύπτεται από το τεκμήριο της νομιμότητας και δεν δύναται να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως επ’ ευκαιρία εξέτασης άλλης διοικητικής πράξης που στηρίζεται σε αυτήν ή έχει λάβει υπόψη το περιεχόμενό της. Δεδομένου ότι η Διοίκηση έχει ενεργήσει βάσει συγκεκριμένων διατάξεων κατά δέσμια αρμοδιότητα, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Πηγή: www.adjustice.gr

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΔΠρΑθ 4794/2020 (28ο Τμ.) - Πλήρες κείμενο