Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Φεβ 2021

ΓνμδΕισΑΠ 6/2021: Κατάσχεση άυλων ψηφιακών δεδομένων κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και άμεση σύνταξη έκθεσης

Στο άρθρο 265 του νέου ΚΠΔ αποτυπώνεται η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη και παρέχεται η νομική βάση και οι δέουσες εγγυήσεις για την εκτέλεση της ανακριτικής πράξης της κατάσχεσης άυλων ψηφιακών δεδομένων, που διακρίνονται από τα υλικά πειστήρια και τα έγγραφα. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 149 ΚΠΔ, επιτάσσεται η άμεση σύνταξη ειδικής έκθεσης κατάσχεσης στον τόπο και τον χρόνο της ενέργειας, χωρίς όμως, σε περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, να απαγγέλλεται σχετική ακυρότητα. Τα άυλα ψηφιακά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα σύστημα υπολογιστή ή μέσο αποθήκευσης, απομακρυσμένο ή μη, αποτελούν μέρος του υλικού φορέα στον οποίο εμπεριέχονται. Από τη φύση του πράγματος και κατά λογική ακολουθία, τα ψηφιακά δεδομένα κατάσχονται ταυτόχρονα με τον περιέκτη υλικό φορέα, χωρίς να απαιτείται σύνταξη διακριτής έκθεσης για αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρ. 30 του ΠΔ178/2014, τα δεδομένα που συλλέγονται από το Τμήμα Εξερευνήσεων της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ή από ανακριτικές ή άλλες αρχές, εξετάζονται και αναλύονται από το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων. Σε εξαιρετικά κρίσιμες περιπτώσεις, το εν λόγω τμήμα παρέχει τεχνική συνδρομή στην κατάσχεση, δια της αποστολής εξειδικευμένου κλιμακίου. Η τεχνική αυτή υποστήριξη, που περιλαμβάνει διάθεση προσωπικού ειδικών γνώσεων και κατάλληλου εξοπλισμού, μεταξύ άλλων για τη συλλογή και την επαλήθευση της αυθεντικότητας των δεδομένων, συνιστά πραγματογνωμοσύνη και διέπεται από τις αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις, ενώ οι διαπιστώσεις της αποτελούν μέρος της οικείας χρονικά προηγούμενης έκθεσης κατάσχεσης του υλικού φορέα, κατά τα ως άνω.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΓνμδΕισΑΠ 6/2021 - Πλήρες κείμενο