Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Απρ 2024

ΕλΣυν 1561/2023 Τμ.ΙΙ: Πλειστηριασμός ακινήτων: προσδιορισμός νέας μειωμένης αξίας, παρά την επίκληση του θεσμού της Golden-Visa και των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Αirbnb)

Ανακοπή∙ ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας οφειλέτριας∙ απαίτηση που ανέκυψε από έλεγχο λογαριασμών δημοσίου υπολόγου∙ όταν όχι απλώς υπάρχει σφάλμα στην ανακοπτόμενη πράξη εκτέλεσης αλλά γίνεται επίκληση και αποδεικνύεται επιγενόμενη ανεπανόρθωτη βλάβη εξ αυτού του σφάλματος γεννάται λόγος ανακοπής της πράξης αυτής∙ νέα εκτιμηθείσα αξία ακινήτων∙ παρά την επίκληση του θεσμού της Golden-Visa και βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb) από την ανακόπτουσα προκύπτει πως η έκθεση του νομίμως προσληφθέντα εκτιμητή είναι εμπεριστατωμένη, βασιζόμενη σε συγκριτικά στοιχεία γειτονικών ακινήτων, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναλυτική περιγραφή τους, τα οποία αξιολογούνται με πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, η οποία δεν κλονίζεται με την προβολή συγκεκριμένων επιχειρημάτων, από την προσκομισθείσα από την ανακόπτουσα, εκτίμηση αγοραίας αξίας μεσιτικού γραφείου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή∙ συγκεκριμένα, η ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας εκτίμησης, αξιολόγηση όλων των προσδιοριστικών στοιχείων της αξίας των ακινήτων, αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο επεξηγείται τεκμηριωμένα η νέα προσδιορισθείσα μειωμένη αξία των ακινήτων και γίνεται αναφορά στο ότι πρόκειται για πεπαλαιωμένα ακίνητα με πρόσβαση, η οποία είναι δυνατή μόνο με τα πόδια και όχι με όχημα, με μικρό περιβάλλοντα χώρο, στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην εκτίμηση αξίας που προσκόμισε η ανακόπτουσα, περιλαμβάνονται δε δημοσιευθείσες αγγελίες πώλησης γειτονικών ακινήτων με φωτογραφίες αναφέρονται δε τα μεσιτικά γραφεία και τα τηλέφωνά τους.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕλΣυν 1561/2023 Τμ.ΙΙ - Πλήρες κείμενο