Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

5 Αυγ 2022

ΕιρΛαμ 4/2022: Κατά τη ρυθμιστική διαδικασία του ν. 3869/2010 επιτρεπτώς λαμβάνονται υπ' όψιν ένορκες βεβαιώσεις χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων

Αίτηση δικαστικής ρύθμισης χρεών σύμφωνα με τον ν. 3869/2010· επικύρωση σχεδίου διευθέτησης· απόρριψη του αιτήματος για επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης των χρεών, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων. Αποδεικτικά μέσα· κατά τη ρυθμιστική διαδικασία του ν. 3869/2010, που αποτελεί μη γνήσια υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας, στην οποία ισχύει το ανακριτικό σύστημα και η ελεύθερη απόδειξη, επιτρεπτώς λαμβάνονται υπ' όψιν ένορκες βεβαιώσεις χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων, καθόσον το δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψιν του, όχι μόνον τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, αλλά ακόμη και τα άκυρα ή τα ανυπόστατα. Ανάγκες διαβίωσης του αιτούντος· έννοια. Παράλειψη πιστωτή· συνέπειες. Εξαίρεση από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος· σε περίπτωση που ο αιτών προβεί στην εκποίηση των εξαιρεθέντων με την απόφαση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και καταβληθεί το τίμημα, τούτο θα ισοδυναμεί με βελτίωση των εισοδημάτων του και υποχρεούται να ενημερώσει τους πιστωτές του διότι, μπορεί να αναπροσαρμοστούν οι μηνιαίες δόσεις με μεταρρύθμιση της απόφασης κατ' άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3869/10. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος με καταβολή ορισθεισών από το Δικαστήριο δόσεων  κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.  3869/10.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΛαμ 4/2022 - Πλήρες κείμενο