Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

29 Σεπ 2020

Εγκύκλιος 42/2020 ΕΦΚΑ: Εφαρμογή άρθρου 31 του N. 4701/2020 περί απαλλαγής φυσικών προσώπων από τις ασφαλιστικές οφειλές νομικών προσώπων

Εκδόθηκε η με αριθμό 42/25.09.2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης.». Με τις άνω διατάξεις του Ν. 4701/2020, καταρχάς αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015, ως προς το χρονικό σημείο της βεβαίωσης των ασφαλιστικών οφειλών, επίσης ορίζεται ρητά πλέον ότι αίρονται τα ληφθέντα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα εις βάρος των φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015, εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ενώ για τη χορήγηση άρσης επί των ληφθέντων μέτρων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών. Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης απαιτείται η έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ ειδικής πράξης/απόφασης καθώς και ότι κατά της απορριπτικής πράξης/απόφασης ο αιτών δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και επ. του ΚΔΔ, καθώς και ότι ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί για την εξόφληση των αναφερόμενων στην αίτηση επίμαχων οφειλών δεν επιστρέφονται.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.