Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Απρ 2024

ΕΑΔΗΣΥ 184/2023: Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης: αντιφατική αιτιολογία αναθέτουσας αρχής & υπέρβαση άκρων ορίων διακριτικής της ευχέρειας

Δημόσιες συμβάσεις∙ υπηρεσίες καθαρισμού νοσοκομείου∙ εξαιρετική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης∙ εάν το πραγματικό γεγονός, στο οποίο κατά την αναθέτουσα αρχή ερείδεται η επιλογή της μη κανονικής, εξαιρετικής εκτός διαγωνισμού διαδικασίας, δεν είναι αιφνίδιο ή/και μπορούσε να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, καθώς και εάν η αντιμετώπισή του οφείλεται σε ίδιο πταίσμα της αναθέτουσας αρχής, η παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού είναι μη νόμιμη∙ η σχετική απόφαση της αναθέτουσας πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία∙ η αναθέτουσα αρχή εκκίνησε εγκαίρως την εκπόνηση των νέων επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας, εντός 15ημέρου από την υπογραφή της σύμβασης που συνήφθη βάσει του προηγηθέντος δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που τελεσφόρησε το έτος 2021, πλην όμως, η όλη διαδικασία διήρκησε πέραν του έτους, με συνέπεια την έναρξη της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του 2022, εν συνεχεία δε ακολούθησε διοικητική εμπλοκή με την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά των όρων της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη ματαίωση της διαδικασίας και την εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού, συνεπώς ουδόλως τα μεσολαβήσαντα γεγονότα αυτά δύνανται να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Περαιτέρω, οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ανταγωνισμού μπορεί άνευ ετέρου να υποχωρούν έναντι των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιλέγεται η διαδικασία της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης∙ πλην όμως, η προσβαλλομένη είναι ακυρωτέα λόγω αντιφατικής αιτιολογίας κατά το μέρος που αφενός κάνει δεκτό ότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφετέρου καλεί σε υποβολή προσφοράς αποκλειστικά την παρεμβαίνουσα, ενόσω είχε περιέλθει σε γνώση της αναθέτουσας αρχής πως η αποδοχή της προσφοράς της προϋποθέτει την αβέβαιη και χρονοβόρα διαδικασία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ. 73 ν. 4412/2016, επιπλέον δε διότι έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕΑΔΗΣΥ 184/2023 - Πλήρες κείμενο