Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

11 Σεπ 2019

Ε. 2164/2019 ΑΑΔΕ: Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος Ε. 2164/2019 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης». Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την με αριθμό 107/2019 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με θέματα ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4177/2013. Με βάση τα παραπάνω γνωστοποιείται ότι τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται με βάσει τον ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ όταν τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται από όργανα των Περιφερειών, αποδίδονται κατά ποσοστό 50% στον Κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο αποδίδεται στα νομικά αυτά πρόσωπα. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι μετά την παρέλευση της εξηκονθημέρου προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την βεβαίωση από την Φορολογική Διοίκηση του συνολικού ποσού του επιβληθέντος προστίμου. Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι οι χρηματικοί κατάλογοι δεν θα πρέπει να αποστέλλονται προς βεβαίωση πριν την οριστικοποίηση του νομίμου τίτλου, πριν την παρέλευση δηλαδή της ανωτέρω εξηκονθημέρου προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής. Τέλος, κατέστη σαφές ότι η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του 20% του προστίμου, βάσει της ειδικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4177/2013.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.