Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

9 Ιουλ 2024

ΔΠρΒολ Α412/2024: Ανακοπή ΚΕΔΕ. Ακύρωση φορολογικών οφειλών από κληρονομία ένεκα πλάνης -περί την επαγωγή & το δίκαιο αποδοχής και αποποίησης- στο πρόσωπο του ανακόπτοντος

Ανακοπή με την οποία ζητείται η ακύρωση ατομικής ειδοποίησης καταβολής – υπερημερίας Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., με την οποία κλήθηκε ο ανακόπτων, με την ιδιότητα του κληρονόμου του αποβιώσαντος θείου του, να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε οφειλές του τελευταίου και των αναφερόμενων στην ως άνω ατομική ειδοποίηση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακώς σε βάρος του αποβιώσαντος θείου του ανακόπτοντος οι ως άνω οφειλές του, κατά το μέρος που επάγονται συνέπειες για τον ανακόπτοντα∙ διαδοχικές αποποιήσεις κληρονόμων πρώτης και δεύτερης τάξης∙ επίκληση πλάνης, εξαιτίας αγνοίας περί την επαγωγή και το δίκαιο της αποδοχής και της αποποιήσεως κληρονομίας∙ δεδομένου ότι: α) για την έναρξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας απαιτείται η γνώση από τον κληρονόμο της επαγωγής και του λόγου αυτής, γνώση δε της επαγωγής συνιστά η από τον κληρονόμο γνώση του κινήσαντος αυτή αιτίου, δηλαδή του θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ γνώση του λόγου της επαγωγής συνιστά η γνώση από διαθήκη ή από τον νόμο (εξ αδιαθέτου) κλήσης στην κληρονομία, στην περίπτωση δε της κλήσης του κληρονόμου στην κληρονομία λόγω αποποίησης προηγούμενου κληρονόμου η ως άνω προθεσμία δεν αρχίζει από τη γνώση του θανάτου του κληρονομούμενου, αλλά απαιτείται η γνώση και της αποποίησης, γεγονός με το οποίο συνδέεται η επαγωγή της κληρονομίας, β) εν προκειμένω, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ακυρώθηκε η πλασματική αποδοχή της κληρονομιάς από τον ανακόπτοντα, καθώς κρίθηκε ότι ο τελευταίος τελούσε σε πλάνη, πραγματική και νομική, εξαιτίας της άγνοιάς του τόσο για την έγκυρη αποποίηση της ίδιας εξ αδιαθέτου κληρονομίας από τους κληθέντες στην πρώτη τάξη εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος, με τους οποίους δεν διατηρούσαν ο ανακόπτων και η αδελφή του καμία επαφή και επικοινωνία, τους θεωρούσαν μάλιστα ως αποδεχθέντες την επίμαχη κληρονομία, όσο και, εξαιτίας του γεγονότος ότι στερείται νομικής μορφώσεως, ως προς το περιεχόμενο των νομικών εννοιών της αποδοχής και της αποποίησης και τα έννομα αποτελέσματά τους, την ύπαρξη προθεσμίας για την αποποίηση και τη νομική σημασία της παρόδου άπρακτης της εν λόγω προθεσμίας, η οποία (πλάνη) ήταν ουσιώδης και συνεχίσθηκε για τον ανακόπτοντα οπότε και κοινοποιήθηκε σε αυτόν η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας της Δ.Ο.Υ., γ) ακολούθως, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου έγινε δεκτό πως η δήλωση αποποίησης στην οποία προέβη ο ανακόπτων ήταν εμπρόθεσμη, αφού η έναρξη της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας από αυτόν άρχισε από τότε που έμαθε την επαγωγή στον ίδιο της κληρονομίας και τον λόγο της και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα παραμέλησης εκ μέρους του της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης (από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου της), αφού έχει προβεί εμπροθέσμως και νομοτύπως σε αποποίηση, δ) μόνο η συγγενική σχέση που συνέδεε τον ανακόπτοντα με τον θανόντα δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση θετικής γνώσης της επαγωγής και του λόγου της, ε) ο ανακόπτων, ευθύς μόλις πληροφορήθηκε το λόγο της επαγωγής της κληρονομίας προέβη αυθημερόν σε δήλωση αποποίησης της επαχθείσας κληρονομίας και στ) δεν προέκυψε οποιαδήποτε ανάμιξή του στην κληρονομία, ο ανακόπτων εγκύρως προέβη σε δήλωση απολύτου αποποίησης της κληρονομίας του αποβιώσαντος θείου του και ότι ουδέποτε κατέστη νόμιμος κληρονόμος του αποβιώσαντος θείου του.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΒολ Α412/2024 - Πλήρες κείμενο