Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Νοε 2022

ΔΠρΛαμ 709/2022: Η προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 έχει χαρακτήρα προσφυγής νομιμότητας & δεν συμπροσβάλλεται σύμφωνα με τον ΚΔιοικΔ

Με την κρινόμενη προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της 94171/12-5-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία απορρίφθηκε η από 13.4.2021 διοικητική προσφυγή κατ’ άρθρο 227 του ν. 3852/2010, την οποία είχε ασκήσει ο προσφεύγων κατά της ΔΑΠΕΦ/Φ.4Ε.3/1172/29-3-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την τελευταία αυτή πράξη είχε επιβληθεί σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 20.000 ευρώ, λόγω διατήρησης μονάδας εμφιάλωσης υγραερίου χωρίς την απαιτούμενη άδεια εμφιάλωσης κατά παράβαση του άρθρου 9 του ν. 3054/2002. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010 διοικητική προσφυγή δεν έχει ενδικοφανή χαρακτήρα, αλλά αποτελεί προσφυγή νομιμότητας, η άσκηση της οποίας απόκειται στη διάκριση του. Ως εκ τούτου, μετά την άσκηση της από 13.4.2021 διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας η προσβαλλόμενη με αυτήν ΔΑΠΕΦ/Φ.4Ε.3/1172/29-3-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατήρησε τον εκτελεστό χαρακτήρα της και δεν ενσωματώθηκε στην 94171/12-5-2021 απορριπτική απόφαση του εν λόγω Συντονιστή. Εξάλλου, η κρινόμενη προσφυγή στρέφεται αποκλειστικά κατά της 94171/12-5-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και όχι και κατά της ΔΑΠΕΦ/Φ.4Ε.3/1172/29-3-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία, άλλωστε, ως προγενέστερη αυτής, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη κατ’ άρθρο 63 παρ. 7 του ΚΔιοικΔ. Επομένως, δεδομένου ότι η κρινόμενη διαφορά αναφύεται από την αμφισβήτηση της ως άνω απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εδρεύει στη Λάρισα, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ΚΔιοικΔ, αρμόδιο προς εκδίκαση της κρινόμενης διαφοράς είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, προς το οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση προς εκδίκαση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του ΚΔιοικΔ.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΛαμ 709/2022 - Πλήρες κείμενο