Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

19 Νοε 2020

ΔΠρΛαμ 548/2020 (Πρακτικό ΤρΣυμβ): Μη συμμόρφωση Δήμου σε απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου που έκανε δεκτή αναγνωριστική αγωγή τέως Δημάρχου

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί έννοια διάφορη της εκτέλεσης αυτών και η Διοίκηση έχει υποχρέωση συμμόρφωσης τόσο στις καταψηφιστικές όσο και στις αναγνωριστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν επικουρικό χαρακτήρα έναντι των καταψηφιστικών, αλλά τέμνουν και αυτές την ένδικη διαφορά με δύναμη δεδικασμένου. Εν προκειμένω, παρά την πάροδο 26 σχεδόν μηνών από τη δημοσίευση της 790/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμάις (στις 31.8.2018), με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του καθ’ ου η κρινόμενη αίτηση Δήμου Λοκρών να καταβάλει στον αιτούντα το (μικτό) ποσό των 11.533,36 ευρώ, νομιμοτόκως, από τις 12.8.2010 έως την πλήρη εξόφληση, ο Δήμος Λοκρών δεν έχει συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης και δεν έχει προβεί στην καταβολή του εν λόγω ποσού. Η επίκληση, δε, από τον καθ’ ου Δήμο της ύπαρξης των …/10.8.2011 και …/23.8.2011 χρηματικών ενταλμάτων, από τα οποία προκύπτει, κατά τα προβαλλόμενα από τον ίδιο, ότι το ως άνω ποσό είχε καταβληθεί στον αιτούντα ήδη σε χρόνο πριν την έκδοση της 790/2018 απόφασης, δεν δικαιολογεί τη μη συμμόρφωσή του προς την αμετάκλητη αυτή δικαστική απόφαση. Και τούτο, διότι η υποχρέωσή του για την καταβολή του ποσού που επιδικάστηκε στον αιτούντα με τη συγκεκριμένη απόφαση απορρέει από το δεδικασμένο αυτής, το οποίο τον δεσμεύει και το οποίο καλύπτει και τη στηριζόμενη στην έκδοση και εκτέλεση των ανωτέρω ενταλμάτων, πλην όμως μη προβληθείσα από τον Δήμο κατά τη συζήτηση της από 3.8.2010 αγωγής, ένσταση εξόφλησης του αιτούντος, εφόσον υπήρχαν από τότε όλα τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση της γεγονότα, ανεξαρτήτως του ότι αυτός (υπαιτίως ή ανυπαιτίως) τα αγνοούσε. Τούτο, δε, όλως ανεξαρτήτως του ότι η περιέλευση σε γνώση του Δήμου Λοκρών της έκδοσης και της εκτέλεσης των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων θα αποτελούσε, ενδεχομένως, λόγο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άσκηση του έκτακτου ένδικου μέσου της αίτησης αναθεώρησης των άρθρων 101 επ. του Κ.Δ.Δ., τυχόν αποδοχή του οποίου θα οδηγούσε στην εξαφάνιση της 790/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, ή του ότι τυχόν είσπραξη ήδη εξοφληθείσας οφειλής θα θεμελίωνε, ενδεχομένως, δημοσιολογιστική ευθύνη του λαβόντος. Ενόψει των παραπάνω, διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δήμου Λοκρών, ο οποίος πρέπει να κληθεί να συμμορφωθεί προς την πιο πάνω απόφαση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος Πρακτικού.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΛαμ 548/2020 (Πρακτικό ΤρΣυμβ) - Πλήρες κείμενο