Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

22 Απρ 2019

ΔΠρΑθ 12353/2018: Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης & έννοια εισοδήματος στις περιπτώσεις ασφαλιστικής αποζημίωσης και αξίας πώλησης μετοχών

Η διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), ως τέτοιο δε, σύμφωνα με πάγια νομολογία, νοείται και φορολογείται η πρόσοδος που παράγεται περιοδικά, από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, και αποτελεί το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή τον καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, όχι και κάθε άλλη, μη έχουσα τα παραπάνω γνωρίσματα, προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός κι αν με ειδική διάταξη νόμου θεωρείται εισόδημα, για την υπαγωγή του στο φόρο. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, δεν επιβάλλεται νομίμως ειδική εισφορά επί ποσών που δεν φέρουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, όπως είναι η αποζημίωση σκοπούσα την ανόρθωση ορισμένης ζημίας, καθόσον ως αντικρύζουσα και καλύπτουσα τη ζημία αυτή δεν αποτελεί εισόδημα. Ειδικότερα, δε ασφαλιστική αποζημίωση που εισπράττεται από ασφαλιστική εταιρεία για ζημία που υφίσταται ο εισπράττων από καταστροφή των περιουσιακών του στοιχείων λόγω πυρκαϊάς, δεν συνιστά εισόδημα, καθόσον η αποζημίωση αυτή χορηγείται για την πραγματική αποκατάσταση των ζημιών. Αντιθέτως, ο επιβαλλόμενος κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) φόρος έχει τον χαρακτήρα φόρου εισοδήματος, επιβαλλομένου κατ’ αρχήν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως στην προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στο κέρδος που προσπορίζεται ο πωλών τις μετοχές από την μεταβίβαση αυτή, εν όψει της υπεραξίας τους. Στην περίπτωση δε που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν. 2238/1994, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα αξία. Συνεπώς, ο επίδικος φόρος δεν είναι φόρος συναλλαγών, αλλά έχει τον χαρακτήρα φόρου εισοδήματος, η επιβολή του οποίου προϋποθέτει περιουσιακή επαύξηση συνεπεία εκποιήσεως μετοχών κ.λπ..

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΑθ 12353/2018 - Πλήρες κείμενο