Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Ιουν 2024

ΔΕΕ της 8.5.2024, C-241/23: Η επιβολή φόρου επί εισφοράς ακινήτων προσδιορίζεται βάσει της αξίας έκδοσης των μετοχών, αν σε αυτή συνίσταται η συμφωνηθείσα αντιπαροχή

Το αιτούν δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny, Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, Πολωνία) υπέβαλλε στο ΔΕΕ αίτημα προδικαστικής παραπομπής, στο πλαίσιο της δίκης P. sp. z o.o. (εταιρεία υποκείμενη στον ΦΠΑ, το εταιρικό κεφάλαιο της οποίας διαιρείται σε μετοχές) κατά Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (διευθυντή της περιφερειακής φορολογικής αρχής Βαρσοβίας), η οποία (δίκη) έχει ως αντικείμενο την άρνηση της εν λόγω αρχής να κάνει δεκτή την έκπτωση από την εν λόγω εταιρεία των ποσών του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που αναγράφονταν στα τιμολόγια που εξέδωσαν οι W. και B. στο πλαίσιο των εισφορών ακινήτων που είχαν πραγματοποιήσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στο κεφάλαιο της P. Συγκεκριμένα, το αίτημα αφορά την ερμηνεία του άρθρου 73 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί αν το άρθρο 73 της οδηγίας ΦΠΑ έχει την έννοια ότι η βάση επιβολής του φόρου επί εισφοράς ακινήτων από μια εταιρεία, στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας, με αντάλλαγμα μετοχές της άλλης αυτής εταιρείας πρέπει να προσδιορίζεται λαμβανομένης υπόψη της ονομαστικής αξίας των μετοχών στην περίπτωση που οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει ότι η αντιπαροχή για την οικεία εισφορά στο κεφάλαιο θα συνίσταται στην αξία έκδοσης των μετοχών. Αναλυτικά, το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα τιμή αντιστοιχεί στην αγοραία αξία δεν αποδεικνύει ότι η βάση επιβολής του ΦΠΑ πρέπει να προσδιοριστεί λαμβανομένης υπόψη της αντικειμενικής αξίας, αντί της υποκειμενικής αξίας την οποία πράγματι συμφώνησαν οι αντισυμβαλλόμενοι. Ωστόσο, ο εν λόγω προσδιορισμός της βάσης επιβολής του ΦΠΑ δεν εμποδίζει το αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κρίσιμων περιστάσεων, ότι η αξία που συμφώνησαν τα μέρη απηχεί πράγματι την οικονομική και εμπορική πραγματικότητα και δεν είναι το αποτέλεσμα καταχρηστικής πρακτικής. Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι το άρθρο 73 της Οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι η βάση επιβολής του φόρου επί εισφοράς ακινήτων από εταιρεία στο κεφάλαιο άλλης εταιρίας με αντάλλαγμα μετοχές της άλλης αυτής εταιρείας πρέπει να προσδιορίζεται λαμβανομένης υπόψη της αξίας έκδοσης των μετοχών στην περίπτωση που οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει ότι η αντιπαροχή για την οικεία εισφορά στο κεφάλαιο θα συνίσταται στην αξία έκδοσης των μετοχών.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 8.5.2024, C-241/23, Αίτηση προδικαστικής απόφασης, P. sp. z o.o. κατά Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - Πλήρες κείμενο