Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

28 Νοε 2023

ΔΕΕ 23.11.2023, C-354/22: Δυνατότητα οινοπαραγωγού να υποδείξει δικό του οινοποιείο έστω κι αν η έκθλιψη των σταφυλιών γίνεται σε εγκαταστάσεις άλλου παραγωγού

Το άρθρο 54, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση, όπως ισχύει, έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι η έκθλιψη των σταφυλιών που προέρχονται από μισθωμένους αμπελώνες πραγματοποιείται σε εγκατάσταση την οποία η ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση μισθώνει από άλλη αμπελουργική εκμετάλλευση για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η οινοποίηση να θεωρείται ως εξ ολοκλήρου εκτελεσθείσα στην ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση αυτή τίθεται στην αποκλειστική διάθεση της ομώνυμης αμπελουργικής εκμετάλλευσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία έκθλιψης και ότι η ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση αναλαμβάνει την πραγματική διεύθυνση, τον στενό και διαρκή έλεγχο καθώς και την ευθύνη της διαδικασίας. Επίσης, η ίδια διάταξη έχει την έννοια ότι η οινοποίηση έχει εξ ολοκλήρου εκτελεσθεί στην ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση, κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, ακόμη και αν η διαδικασία έκθλιψης πραγματοποιήθηκε από εργαζομένους της αμπελουργικής εκμετάλλευσης η οποία εκμίσθωσε την εγκατάσταση πιεστηρίου στην ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης αμπελουργικής εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την πραγματική διεύθυνση, τον στενό και διαρκή έλεγχο καθώς και την ευθύνη της εν λόγω διαδικασίας. Το γεγονός ότι η αμπελουργική εκμετάλλευση που εκμισθώνει την εγκατάσταση πιεστηρίου έχει ίδιον συμφέρον ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η έκθλιψη, μεταξύ άλλων λόγω συμβατικής ρήτρας η οποία προβλέπει προσαύξηση της τιμής ανάλογα με την απόδοση και την ποιότητα ανά εκατόλιτρο οίνου, δεν ασκεί επιρροή επί του ζητήματος αν η οινοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως εκτελεσθείσα στην ομώνυμη αμπελουργική εκμετάλλευση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 23.11.2023, C-354/22, αίτηση προδικαστικής παραπομπής, Weingut A κατά Land Rheinland-Pfalz - Πλήρες κείμενο