Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

18 Σεπ 2023

ΔΕΕ της 14.9.2023, C-83/22: Καταγγελία σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου λόγω εξαιρετικών περιστάσεων

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι υποχρεώνει τον διοργανωτή ταξιδίων να ενημερώνει τον ταξιδιώτη σχετικά με το δικαίωμά του καταγγελίας που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας. Το κύρος του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2015/2302 υπό το πρίσμα του άρθρου 169, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 114, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να τεθεί εν αμφιβόλω για τον λόγο ότι δεν προβλέπει υποχρέωση ενημέρωσης του ταξιδιώτη σχετικά με το δικαίωμά του καταγγελίας που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας. Επίσης, το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 2015/2302 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή διατάξεων του εθνικού δικονομικού δικαίου που κατοχυρώνουν τις αρχές της ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου της δίκης και της αντιστοιχίας μεταξύ των αιτημάτων των διαδίκων και της απόφασης, δυνάμει των οποίων, όταν η καταγγελία σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου πληροί τις προϋποθέσεις της διάταξης της οδηγίας και ο ταξιδιώτης προβάλλει ενώπιον του εθνικού δικαστή αξίωση επιστροφής ποσού χαμηλότερου από τα καταβληθέντα, ο εθνικός δικαστής δεν μπορεί αυτεπαγγέλτως να επιδικάσει υπέρ του ταξιδιώτη πλήρη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, εφόσον οι προαναφερθείσες εθνικές διατάξεις δεν αποκλείουν τη δυνατότητα του εθνικού δικαστή να ενημερώσει αυτεπαγγέλτως τον ταξιδιώτη για το δικαίωμά του σε πλήρη επιστροφή και επιτρέπουν στον ταξιδιώτη να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτό ενώπιον του εθνικού δικαστή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 14.9.2023, C-83/22, αίτηση προδικαστικής παραπομπής, RTG κατά Tuk Tuk Travel SL - Πλήρες κείμενο