Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

27 Μαρ 2023

ΔΕΕ C-449/21: Πράξη συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων & εξέταση απαγορευμένης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από εθνική αρχή ανταγωνισμού

Το άρθρο 21, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, έχει την έννοια ότι επιτρέπει σε αρχή ανταγωνισμού κράτους μέλους να εξετάζει, ως συνιστώσα κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης απαγορευόμενη από το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης του ανταγωνισμού σε εθνική αγορά, μια πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων η οποία δεν έχει κοινοτική διάσταση, κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού, δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια υποχρεωτικού εκ των προτέρων ελέγχου που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και δεν παραπέμφθηκε στην Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22 του κανονισμού.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ C-449/21 της 16.03.2023, αίτηση προδικαστικής παραπομπής, Towercast SASU κατά Autorité de la concurrence κ.α. - Πλήρες κείμενο