Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Μαρ 2023

ΔΕΕ C-339/21: Δυνατότητα παροχής από φορείς τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών παρακολούθησης έναντι κατ’ αποκοπή αμοιβών με δικαστικό αίτημα

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών) προβλέπει ότι η γενική άδεια που χορηγούν τα κράτη μέλη για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να συνοδεύεται από όρους όπως είναι η δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ο νομοθέτης της Ένωσης ούτε επέβαλε ούτε απέκλεισε την κάλυψη, από τα κράτη μέλη, του κόστους με το οποίο πράγματι επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που καθιστούν δυνατή τη νόμιμη παρακολούθηση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώριο εκτίμησης. Ειδικότερα, το άρθρο 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, και το παράρτημα I, μέρος A, σημείο 4, της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν επιβάλλει πλήρη κάλυψη του κόστους με το οποίο πράγματι επιβαρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν καθιστούν δυνατή τη νόμιμη παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εφόσον η εθνική ρύθμιση είναι αμερόληπτη, αναλογική και διαφανής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ C-339/21 της 16..03.2023, αίτηση προδικαστικής παραπομπής, Colt Technology Services SpA κ.α. κατά Ministero della Giustizia κ.α. - Πλήρες κείμενο