Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

22 Ιουν 2022

ΔΕΕ C‑328/20: Η προσαρμογή των οικογενειακών παροχών στην Αυστρία ανάλογα με το κράτος διαμονής των παιδιών τους αντιτίθεται στο δίκαιο της ΕΕ

Θεσπίζοντας τον μηχανισμό αναπροσαρμογής ο οποίος προέκυψε από τις τροποποιήσεις του άρθρου 8a του Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (ομοσπονδιακού νόμου περί επιδομάτων για την αντιστάθμιση των οικογενειακών βαρών), της 24ης Οκτωβρίου 1967, όπως τροποποιήθηκε από τον Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (ομοσπονδιακό νόμο για την τροποποίηση του ομοσπονδιακού νόμου του 1967 περί επιδομάτων για την αντιστάθμιση των οικογενειακών βαρών, του ομοσπονδιακού νόμου του 1988 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του νόμου περί των εργαζομένων στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας), της 4ης Δεκεμβρίου 2018, του άρθρου 33 του Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (ομοσπονδιακού νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων), της 7ης Ιουλίου 1988, όπως τροποποιήθηκε από τον Jahressteuergesetz 2018 (ετήσιο φορολογικό νόμο του 2018), της 14ης Αυγούστου 2018, και από τον ομοσπονδιακό νόμο για την τροποποίηση του ομοσπονδιακού νόμου του 1967 περί επιδομάτων για την αντιστάθμιση των οικογενειακών βαρών, του ομοσπονδιακού νόμου του 1988 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του νόμου περί των εργαζομένων στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, και ο οποίος έχει εφαρμογή στα οικογενειακά επιδόματα και στη μείωση φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων για τους εργαζομένους των οποίων τα τέκνα κατοικούν μονίμως σε άλλο κράτος μέλος, η Δημοκρατία της Αυστρίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 4 και 67 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επίσης, με τις ίδιες εθνικές διατάξεις, που εφαρμόζονται στην «πρόσθετη» μείωση φόρου για τις οικογένειες, στη μείωση φόρου λόγω μοναδικής πηγής εισοδήματος, στη μείωση φόρου για τις μονογονεϊκές οικογένειες και στη μείωση φόρου λόγω καταβαλλόμενης διατροφής για τους διακινούμενους εργαζομένους των οποίων τα τέκνα κατοικούν μονίμως σε άλλο κράτος μέλος, η Δημοκρατία της Αυστρίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 16.06.2022, C-328/20, προσφυγή (άρ. 260 § 2 ΣΛΕΕ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας - Πλήρες κείμενο