Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Δεκ 2023

Απόφαση ΑΠΔΠΧ 33/2023: Πρόστιμο σε βάρος Δήμου για παραβίαση του ΓΚΠΔ και για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Η καταγγέλλουσα και Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χ στρέφεται, ενώπιον της Αρχής, κατά του Δήμου Χ για την αναγραφή προσωπικών δεδομένων της στη σχετική απόφαση του Δήμαρχου, καθώς και για την ανάρτηση της συγκεκριμένης απόφασης στον ιστότοπο «Διαύγεια», η οποία περιελάμβανε προσωπικά της στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά της, τον τόπο παροχής της εργασίας της, καθώς και την υποβολή έγκλησης εναντίον της από πολίτη και τη συνακόλουθη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ειδικότερα, η καταγγέλλουσα αιτήθηκε από τον Δήμο Χ την άμεση ανάκληση της εν λόγω απόφασης από τον ιστότοπο, η οποία ωστόσο απερρίφθη. Αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο, όταν εκείνες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ισχύει ότι η ίδια συνιστά εν όλω ή εν µέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία, υπαγόμενη στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 2 § 1 του ΓΚΠΔ. Στη δημόσια διοίκηση, η έννοια του υπευθύνου επεξεργασίας προϋποθέτει σε έναν βαθμό αυτοτελή οργανωτική δομή, ενώ το λειτουργικό κριτήριο συνάπτεται κατ’ αρχήν με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος σε συγκεκριμένη αρχή, υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίες θα πρέπει και στην πράξη να ασκούνται από τους φορείς τους. Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, σύμφωνης προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, θα πρέπει, κατά τη συλλογή και επεξεργασία τους, να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις εφαρμογής και τήρησης των αρχών του άρθρου 5 § 1 ΓΚΠΔ, ενώ η ύπαρξη ενός νόμιμου θεμελίου δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την υποχρέωση τήρησης των αρχών αναφορικά με τον θεμιτό χαρακτήρα, την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την αρχή της ελαχιστοποίησης. Συνεπώς, η κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ μη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θεραπεύεται από την ύπαρξη νόμιμου σκοπού και νομικής βάσης. Η κρινόμενη απόφαση εξαίρεσης της καταγγέλλουσας δεν αποτελεί πράξη εμπίπτουσα στη διάταξη του άρθρου 76 § 3 περ. η΄ του Ν. 4727/2020 και δεν υφίσταται εκ της διάταξης αυτής υποχρέωση ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Παράλληλα, σύμφωνα και με τη Γνωμοδότηση 1/2020, η Αρχή έχει κρίνει ότι ο ΓΚΠ∆ δεν παρέχει εξουσιοδότηση στον εθνικό νομοθέτη να θεσπίσει νέες «εθνικές νομικές βάσεις», αλλά μόνο να εξειδικεύσει τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 § 1 στοιχ. γ’ και ε’ ΓΚΠ∆. Στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανάρτηση διοικητικών αποφάσεων και πράξεων στο Διαδίκτυο είναι η επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης, καθώς η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης και - καταληκτικά -  την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημοσίας εξουσίας. Αναφορικά με την αναγκαιότητα του μέτρου της δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, ο σκοπός της τελευταίας δεν μπορεί να επιδιώκεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιείται συμβιβασμός μεταξύ του σκοπού και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, κατά την κρίση της Αρχής, η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης δεν απαιτείται να λαμβάνει χώρα με συγκεκριμένο τύπο ή πανηγυρικά π.χ. με την επίκληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ ή με ρητή αναφορά σε άσκησή του. Το δικαίωμα διαγραφής του υποκειμένου ικανοποιείται κατά περίπτωση με διάφορους τρόπους πχ. με την καταστροφή του αρχείου, με την οριστική εξάλειψη των δεδομένων του ή με την οριστική ανωνυμοποίηση των δεδομένων του υποκειμένου. Η Αρχή διαπίστωσε ότι η ανάρτηση της απόφασης του Δημάρχου Χ στο πρόγραμμα «Διαύγεια» συνιστά παράνομη επεξεργασία μέσω ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον ιστότοπο του Δήμου πράξεων που περιείχαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της καταγγέλλουσας, όπως επίσης έκρινε ότι δεν ικανοποίησε το αίτημα διαγραφής της καταγγέλλουσας. Η Αρχή απηύθυνε επίπληξη και επέβαλε στον Δήμο χρηματικό πρόστιμο για τις σχετικές παραβάσεις, ενώ περαιτέρω έδωσε εντολή στον Δήμο να προβεί στην αφαίρεση των παρανόμως αναρτηθεισών πράξεων και στην εκ νέου ανάρτηση όσων υποχρεωτικώς δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό της απόφασης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠΔΠΧ 33/2023 - Πλήρες κείμενο