Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

22 Ιουλ 2021

Απόφαση ΑΠΔΠΧ 26/2021: Δεν προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση συμμόρφωσης λόγω μη εξοικείωσης στον χειρισμό ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας

Στις 02.10.2020 ο καταγγέλλων απηύθυνε στην ιατρό μέσω τηλεφωνικού μηνύματος αίτημα χορήγησης της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η από μέρους του άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου του ανήλικου τέκνου του. Κατόπιν τούτου και λόγω μη ανταποκρίσεως της ιατρού στο ανωτέρω αίτημά του, απέστειλε εκ νέου στις 10.11.2020 προς την καταγγελλομένη τηλεφωνικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο-αίτημα, σε συνέχεια του οποίου ακολούθησε τηλεφωνική κλήση που δέχτηκε από την ιατρό. Στο πλαίσιο δε της ως άνω συνομιλίας, η ιατρός αρνήθηκε ρητώς να τον ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του ανήλικου τέκνου του αρνούμενη, ωσαύτως, αφενός όπως του χορηγήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου, αφετέρου όπως του απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα. Τέλος, της ανωτέρω τηλεφωνικής κλήσης ακολούθησε η από μέρους της καταγγελλόμενης ιατρού αποστολή τηλεφωνικού μηνύματος, δυνάμει του οποίου ενημερώθηκε ο καταγγέλλων περί του ότι η καταγγελλόμενη δεν παρακολουθεί πλέον ως ιατρός το ανήλικο τέκνο του. Στην προκειμένη περίπτωση, η ιατρός-υπεύθυνη επεξεργασίας ουδέποτε εξέφρασε προς τον καταγγέλλοντα αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του ως δικαιούμενου προς άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, ήτοι ως πατρός του ανήλικου τέκνου. Επιπλέον, ακόμη και εάν υπήρχαν τέτοιες αμφιβολίες, η ιατρός-υπεύθυνη επεξεργασίας όφειλε όχι μόνο να τις εκφράσει προς τον καταγγέλλοντα, αλλά επιπλέον να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Εν τέλει, τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες, ουδέποτε ζητήθηκαν από μέρους της καταγγελλόμενης προς τον καταγγέλλοντα. Ο εν λόγω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί πέραν από νόμω, επιπλέον και ως ουσία αβάσιμος, αφενός γιατί δεν αποδείχθηκε, αφετέρου, γιατί η ίδια η καταγγέλλουσα εξόχως αντιφατικά προς τον εν λόγω ισχυρισμό, αποδέχθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης στα αιτούμενα προσωπικά δεδομένα δια της παραλαβής από τον καταγγέλλοντα φακέλου που τα περιέχει και που παρακατατέθηκε στο γραφείο του πληρεξουσίου δικηγόρου της στην [περιοχή] Χ. Εάν πράγματι η ιατρός-υπεύθυνη επεξεργασίας είχε αμφιβολίες ως προς την ταυτότητά του καταγγέλλοντος ως δικαιούμενου προς άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, δεν θα δεχόταν να ικανοποιήσει για τον λόγο αυτό το εν λόγω αίτημα, ούτε διά της παραλαβής του φακέλου. Επομένως, η ιατρός-υπεύθυνη επεξεργασίας δεν είχε αμφιβολίες και είχε ρητά αναγνωρίσει τον καταγγέλλοντα ως πρόσωπο που δικαιούταν να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του, υπό την ιδιότητα του ασκούντος την γονική μέριμνα. Επειδή αναφορικά με το αίτημα της καταγγελλομένης προς την Αρχή όπως της προσδιοριστεί ασφαλής και εχέμυθος τρόπος προκειμένου να αποστείλει τα ζητηθέντα δεδομένα στον καταγγέλλοντα, διευκρινίζεται ότι η Αρχή βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ιδίως δε επί τη βάσει των διατάξεων του ΓΚΠΔ, και ειδικότερα του άρθρου 58 του ως άνω νόμου, στερείται τέτοιας αρμοδιότητας, καθ’ όσον σε αντίθετη περίπτωση θα αναιρείτο ο πυρήνας της αρχής της λογοδοσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Δυνάμει δε της εν λόγω αρχής ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως εν προκειμένω η καταγγελλομένη, οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που εισάγει ο ΓΚΠΔ, το δε αίτημά της καταδεικνύει την έλλειψη συμμόρφωσής της προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και ιδίως της αρχής της λογοδοσίας κατ’ αρ. 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Επίσης, η υποχρέωση ικανοποίησης εκ μέρους της καταγγελλομένης του επίμαχου δικαιώματος πρόσβασης παραμένει ακέραιη παρά το γεγονός τηρήσεως του βιβλιαρίου υγείας του ανήλικου τέκνου καθώς το τελευταίο εξ αντικειμένου δεν ταυτίζεται με το τηρούμενο από την ιατρό αρχείο των ασθενών της. Επίσης, η επικαλούμενη δυσχέρεια πληροφόρησης του αιτήματος πρόσβασης και η μη ικανοποίηση του επίμαχου δικαιώματος πρόσβασης δεν δικαιολογείται από την επικαλούμενη από την καταγγελλόμενη ιατρό μη εξοικείωσή της στον χειρισμό ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας καθώς ουδεμία τέτοια εξαίρεση από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης προβλέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε η παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης του άρθρου 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ συνδυαστικά προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ΓΚΠΔ. Σημειώνεται δε συναφώς προς τα ανωτέρω και το ότι παρά την παρέμβαση της Αρχής που επελήφθη της επίμαχης καταγγελίας και δη τέσσερις και πλέον μήνες αργότερα, δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος από την καταγγελλόμενη ιατρό.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠΔΠΧ 26/2021 - Πλήρες κείμενο