Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Απρ 2020

ΑΠΔΠΧ 6/2020: Η λήψη μέτρων ανωνυμοποίησης εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεν υποκαθιστά το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων

Στην υπό κρίση περίπτωση, υπήρξε εκ μέρους της ΑΧΑ ασφαλιστικής εταιρείας παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής του Α κατ’ άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του ζητήματος της σχέσης μεταξύ της διαγραφής και της ανωνυμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη δυνατότητα ταυτοποίησης του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, πάντως η ΑΧΑ ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν αποδεικνύει αλλά ούτε επικαλείται, την ύπαρξη λόγου, που βρίσκει έρεισμα στον ΓΚΠΔ, για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την υποκατάσταση της διαγραφής με την ανωνυμοποίηση αυτών. Τέτοιο δε λόγο δεν συνιστά αφενός, η σχετική πρόβλεψη και επίκληση της πολιτικής τήρησης-διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που δεν βρίσκει έρεισμα στον ΓΚΠΔ, αφετέρου, η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος της ΑΧΑ ασφαλιστικής εταιρείας στο μέτρο που δεν βρίσκει έρεισμα στον ΓΚΠΔ. Συνεπώς, η ΑΠΔΠΧ κρίνει ότι η ΑΧΑ ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παραβίασε την άσκηση του δικαιώµατος διαγραφής του Α σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 17 του ΓΚΠ∆ και απευθύνει, δυνάµει του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. β΄ του ΓΚΠ∆, επίπληξη στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία για την παραβίαση των διατάξεων αυτών και επιφυλάσσεται να κρίνει τη νοµιµότητα της διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων των υποψήφιων ασφαλισµένων για µία πενταετία από τη συλλογή τους κατά το προσυµβατικό στάδιο για το σκοπό της αποφυγής και καταπολέµησης της ασφαλιστικής απάτης στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα ∆εοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 5 του ΓΚΠ∆.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠΔΠΧ 6/2020 - Πλήρες κείμενο