Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Νοε 2022

ΑΠ 1508/2022 Τμ.Δ: Στοιχεία ορισμένου ένστασης πιστωτή περί δόλιας περιέλευσης υπερχρεωμένου οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα· προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010· άνευ δόλου περιέλευση του αιτούντος σε πάγια και μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του· έννοια δόλου· επιμέρους διακρίσεις δόλου· η συνδρομή δόλου του αιτούντος ως προς την υπερχρέωση του δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως αλλά κατ’ ένσταση πιστωτή που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης· ορισμένο σχετικής ένστασης· ο πιστωτής, προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του, θα πρέπει να επικαλεστεί και να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν α) το αρχικό και τελικό ύψος των τραπεζικών προϊόντων που ο οφειλέτης συμφώνησε να λάβει, β) το χρόνο που τα συμφώνησε και τα έλαβε, γ) τα εισοδήματά του κατά το χρόνο λήψεως των δανείων, δ) τη μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει, ε) τα έξοδα διαβιώσεώς του και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών (ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες), ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Διάκριση μεταξύ νομικής, ποσοτικής και ποιοτικής αοριστίας της ενστάσεως και λόγοι αναίρεσης που θεμελιώνονται σε εκάστη των περιπτώσεων. Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη· συνέπειες.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 1508/2022 Τμ.Δ - Πλήρες κείμενο