Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-648-677-7
Σελίδες
Χ + 245
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023


Η συγκριτική νομική έρευνα που διεξάγεται σε έντονα διεθνοποιημένους κλάδους, όπως το εργατικό δίκαιο, δεν είναι πάντοτε οριζόντια. Εμφανίζει, ενίοτε, μια κάθετη δομή. Αυτό συμβαίνει ειδικότερα όταν δεν εξετάζει τις σχέσεις εργασίας αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των εθνικών εργασιακών συστημάτων στα οποία εντάσσονται και λειτουργούν, αλλά διερευνά αυτοτελώς –ή σε συνδυασμό με τα εθνικά δίκαια– τα διεθνή και υπερεθνικά νομικά κείμενα που επηρεάζουν τις εν λόγω σχέσεις.
Ο παρών συλλογικός τόμος είναι προϊόν μιας κάθετης συγκριτικής νομικής έρευνας, με αντικείμενο δύο σημαντικά στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκά νομικά κείμενα: τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΑΕΚΧ), από τη μια, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), από την άλλη. Στον υπό εξέταση συλλογικό τόμο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο υπό σύγκριση νομικών κειμένων και εξηγούνται οι λόγοι που προκαλούν τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ τους. Έμφαση δίνεται σε ειδικές θεματικές που αφορούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα για πρόσφορο και αξιοπρεπή χρόνο εργασίας, το δικαίωμα προστασίας από την απόλυση, το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης, η ισότητα των φύλων στην εργασία και η προώθηση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online