Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-773-1
Σελίδες
LIV + 948
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 2η έκδ., 2018


Ειδικότερα, σημαντικές είναι οι νέες διατάξεις του ΚΦΕ που σχετίζονται:
– Με την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2011/96/ΕΕ πουπροβλέπουν τον κοινό κανόνα αντικατάχρησης για την μη παροχή των φορολογικών προνομίων των σχετικών με την αποφυγή της διπλής φορολογίας όταν διαπιστώνονται ότι οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων εμπεριέχουν επίπλαστες καταστάσεις.
– Με την ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία (Ν. 4170/2013) της οδηγίας 2011/16/ΕΕ η οποία μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.
– Με την απαλλαγή από τη φορολογία των αποκτώμενων από την μητρική εταιρία μερισμάτων στον βαθμό που αυτά δεν εκπίπτουν από τα κέρδη της θυγατρικής και αντίστροφα, στην φορολόγηση αυτών όταν εκπίπτουν από τα κέρδη της θυγατρικής (άρθρο 48).
– Με την παροχή εξουσιοδότησης στην διοίκηση να επιβάλει προϋποθέσεις προκειμένου να μην φορολογηθούν οι υπεραξίας που προκύπτουν από την ανταλλαγή μετοχών, από τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (ρήτρα αντικατάχρησης).
Επίσης, σημαντικές είναι οι νέες διατάξεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται και εξορθολογίζεται η νομοθεσία του ΚΦΕ, όπως είναι οι διατάξεις που σχετίζονται:
– Με την αναγνώριση ζημίας ελληνικής επιχείρησης που προκύπτει από την μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ.
– Με την πρόβλεψη υπό προϋποθέσεις τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων από 29% σε 26% από την 1.1.2019.
– Με τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με το σύστημα της κλιμακωτής προοδευτικότητας.
– Με τον υπολογισμό της παροχής σε είδος προς τους εργαζόμενους με τα νέα κριτήρια της αξίας και παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου οχήματος.
– Με ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο υποβολής δήλωσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
– Με την φορολόγηση του εισοδήματος από βραχυπρόθεσμη μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
– Με την πρόσφατη ενσωμάτωση στον ΚΦΕ των διατάξεων των ισχυόντων αναπτυξιακών νόμων σχετικά με το κίνητρο Ευρεσιτεχνίας και με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών των ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ.
Παράλληλα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιόδου αυτής για τον εφαρμοστή και ερμηνευτή του ΚΦΕ αποτελεί η διαμόρφωση νομολογίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ερμηνεία των διατάξεων του ΚΦΕ. Αποφάσεις όπως αυτές που σχετίζονται με την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων περί επαύξησης περιουσίας, με τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης από κάθε σύζυγο όταν ο ένας από αυτούς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού κ.α., έχουν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και αποτελέσει θέματα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο συνεδρίων. Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα, δεύτερη έκδοση, του βιβλίου αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ερευνητή και εφαρμοστή των διατάξεων του ΚΦΕ.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online