Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συγκρούσεις συμφερόντων στις σχέσεις επιμέλειας ξένων υποθέσεων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-823-8
Σελίδες
XXXII + 463
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Μ. Νάζου, Συγκρούσεις συμφερόντων στις σχέσεις επιμέλειας ξένων υποθέσεων, 2024


Οι συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων τρίτων, λ.χ. από εταιρικούς διοικητές, τράπεζες, δικηγόρους, συνδίκους πτώχευσης ή δικαστικούς συμπαραστάτες, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της παροχής υπηρεσιών στη σύγχρονη συναλλακτική ζωή. Στη νομική έρευνα, ωστόσο, η σύγκρουση συμφερόντων εξετάζεται περισσότερο ως μεμονωμένο πρόβλημα, ιδίως στα πεδία της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και της διοίκησης ανωνύμων εταιριών, παρά ως κοινωνικοτυπική κατάσταση με κοινές αιτίες που αφορά μία ολόκληρη κατηγορία έννομων σχέσεων. Αντικείμενο της μονογραφίας αποτελεί η συστηματική διερεύνηση των συγκρούσεων συμφερόντων στις ιδιωτικές σχέσεις επιμέλειας ξένων υποθέσεων και η ερμηνευτική διύλιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπισή τους. Το παρόν έργο στοχεύει να παρουσιάσει τους κανόνες δικαίου για την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων που βρίσκονται διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές του ιδιωτικού δικαίου, να αναλύσει τις κυρώσεις από την παραβίασή τους και να επιτύχει τη λειτουργική τους σύγκριση με τη βοήθεια και των εργαλείων της οικονομικής επιστήμης, που αντλούνται τόσο από τον χώρο της Νέας Θεσμολογικής Οικονομικής, όσο και από το πεδίο των Συμπεριφορικών Οικονομικών (behavioral economics).
Η μελέτη δεν περιορίζεται στην ερμηνεία και ανάλυση μόνο των διατάξεων που έχουν συσχετιστεί ανοιχτά μέχρι σήμερα με την προβληματική των συγκρούσεων συμφερόντων στο αστικό δίκαιο (βλ. ιδίως άρθρα 66, 69 και 235 ΑΚ), αλλά επεκτείνεται σε όλες τις διατάξεις που μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά την επιμέλεια ξένων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που ρυθμίζουν την εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ανωνύμων εταιριών και των ειδικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την πληρέστερη κατανόηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αμεσότερη αναζήτηση λύσεων σε πρακτικούς και θεωρητικούς προβληματισμούς.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online