Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ. Νέα έκδοση, εκτενώς βελτιωμένη, συμπληρωμένη και ενημερωμένη
ISBN
978-960-445-431-0
Σελίδες
XVII + 915
Έτος
2009
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 100.0

Α. Τάχος, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 4η έκδ., 2009


Παρατίθεται το κείμενο και γίνεται συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε, με βάση:
- Tα επιστημονικά συμπεράσματα του συγγραφέα.
- Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα (Αιτιολογική Έκθεση, Εισήγηση).
- Σχετικές ειδικές διατάξεις.
- Ειδική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
- Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.
- Πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη.
- Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.
Σε κάθε άρθρο παρατίθεται και η συναφής βιβλιογραφία.
Στην παρούσα τέταρτη έκδοση, έχει π ρ ο σ τ ε θ ε ί (στο Πέμπτο Κεφάλαιο του ΚΔΔ) αναλυτική « Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ ι ς δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς π ρ ο σ φ υ γ έ ς » . Εξάλλου, έχει καταβληθεί και πάλι ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η π ρ α κ τ ι κ ή κατεύθυνση του έργου, για να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους της πράξης, τόσο τους νομικούς όσο και τα όργανα της Διοίκησης.
Η έκδοση είναι β ε λ τ ι ω μ έ ν η ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά , σ υ μ π λ η ρ ω μ έ ν η και ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν η, ενόψει των εξελίξεων, τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας όσο και της επιστήμης, που εμφανίσθηκαν από τα έτη 2005-2006 και εφεξής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί από τον συγγραφέα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της αποδεικτικής και της κυρωτικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τον Κ.Δ.Δ.
Ειδικότερα, ο συγγραφέας αναλύει ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για την αντιμετώπιση κάθε ειδικότερου προβλήματος αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.
Ακόμη, στο έργο γίνεται ιδιαίτερη ερμηνεία για τους Χάρτες Υποχρεώσεων της Διοίκησης προς τους πολίτες, που προβλέπονται από τον Ν 2690/1999.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online