Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-878-3
Σελίδες
XVIII + 303
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012


Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες υ­πη­ρε­σί­ες καταργούνται και κρα­τι­κές πε­ρι­ου­σί­ες πω­λούν­ται σε μια μά­ται­η προ­σπά­θεια να ι­σο­σκε­λί­σουν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς που δεν μπο­ρούν πια να εί­ναι ι­σορ­ρο­πη­μέ­νοι, δι­ό­τι η προ­σφο­ρά χρή­μα­τος (mo­ney supply) έ­χει συρ­ρι­κνω­θεί.

Οι κυ­βερ­νή­σεις συ­νή­θως παίρ­νουν την ευ­θύ­νη για τις υ­περ­βο­λι­κές δα­πά­νες, αλ­λά οι κυ­βερ­νή­σεις δεν ξε­κί­νη­σαν την κρί­ση. Η κα­τάρ­ρευ­ση ή­ταν στο τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα και στην πί­στω­ση που δη­μι­ούρ­γη­σαν κα­θώς και στη δι­α­τή­ρη­σή της.

Σε αν­τί­θε­ση με δη­μο­φι­λή πε­ποί­θη­ση, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό τα χρή­μα­τά μας σή­με­ρα δεν δη­μι­ουρ­γούν­ται α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις. Δη­μι­ουρ­γούν­ται α­πό ι­δι­ω­τι­κές τρά­πε­ζες ως δά­νεια. Το ι­δι­ω­τι­κό σύ­στη­μα δη­μι­ουρ­γί­ας χρή­μα­τος έ­χει αυ­ξη­θεί στο πέ­ρα­σμα των χρό­νων και ως συ­νέ­πεια έ­χει έρ­θει να ε­ξου­σιά­σει τις κυ­βερ­νή­σεις σε παγ­κό­σμιο ε­πί­πε­δο. Το σύ­στη­μα, ό­μως, πε­ρι­έ­χει τους σπό­ρους της δι­κής του κα­τα­στρο­φής, ε­νώ η πη­γή της δύ­να­μής του εί­ναι ε­πί­σης μια α­νι­δι­ο­τέ­λεια του αρ­χι­κού του σχε­δια­σμού. Το πρό­βλη­μα εί­ναι ό­τι οι τρά­πε­ζες α­πο­δί­δουν «τρα­πε­ζι­κή πί­στω­ση» που πρέ­πει να ε­πι­στρα­φεί με τό­κο, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα ε­πι­δι­ώ­κουν συ­νε­χώς την ε­πι­στρο­φή πε­ρισ­σό­τε­ρων χρη­μά­των α­πό όσα δη­μι­ουρ­γή­θη­καν αρ­χι­κά, ως δά­νεια. Έ­τσι, ο μό­νος τρό­πος για να πά­ρου­με ε­πι­πλέ­ον χρή­μα­τα α­πό το ι­δι­ω­τι­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα εί­ναι να πά­ρου­με α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρα δά­νεια, με ε­πι­βα­ρυ­μέ­νο ε­πι­τό­κιο.

Το βι­βλί­ο αυ­τό, λοι­πόν, έ­χει σχε­δια­στεί με τρό­πο ώ­στε να βο­η­θή­σει στην κα­τα­νό­η­ση βα­σι­κών στοι­χεί­ων της χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής και τρα­πε­ζι­κής ε­πι­στή­μης σε δι­ε­θνές ε­πί­πε­δο αλ­λά και στην Ελ­λά­δα. Ση­μαν­τι­κός στό­χος του βι­βλί­ου εί­ναι ο α­να­γνώ­στης να κα­τα­νο­ή­σει τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και προ­ϊ­όν­τα του δι­ε­θνούς χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού και τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος, να ο­ξύ­νει τη σκέ­ψη του κα­θώς και να α­πο­κτή­σει μια ευ­ρύ­τε­ρη αν­τί­λη­ψη των οι­κο­νο­μι­κών γε­γο­νό­των που δι­α­δρα­μα­τί­ζον­ται τη χρο­νι­κή αυ­τή πε­ρί­ο­δο στην Ελ­λά­δα αλ­λά και παγ­κο­σμί­ως.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online